Direkteinvesteringer Skogsektoren

Publisert: 16.09.2020

Mandat

Av den kapitalen Investinor forvalter i sitt direkteinvesteringsmandat er MNOK 500 øremerket investeringer i skogrelatert sektor. Den øremerkede kapitalen er underlagt de samme investeringskriteriene som øvrig kapital Investinor forvalter – se mandat for direkteinvestering.

Med skogrelatert sektor menes alle deler av verdikjeden frem til og med industri, altså all aktivitet rundt og i skogen, aktivitet mellom skog og industri, samt all skogrelatert industri (treforedling, tremekanisk, bio-kjemi/energi/materialer, videreforedling inkludert).

Mandatet dekker fasene såkorn, venture, ekspansjon, samt moden industri. Innen såkorn/venture har vi etablert Shelterwood, et investeringsselskap eid av Investinor og skogbransjen (Norsk Skoginvest, Norske Skog, Borregaard og Skogbrand), forvaltet av Investinor.

Vurderingskriterier

 • Selskapet befinner seg i skogrelatert sektor
 • Selskapet befinner seg i såkorn-, venture-, ekspansjon-, og/eller moden fase
 • Selskapet har stort markedspotensial, et kompetent team og fremtidsrettet teknologi og/eller forretningsmodell
 • Selskapet kan synliggjøre et realistisk scenario for videre finansiering og avhending (exit)
 • Selskapet har vilje og evne til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG)
 • Dagens eiere må være modne for å slippe til nye og aktive eiere
 • Investinor har hovedfokus på selskaper som bidrar til norsk verdiskaping
 • Typisk investering fra Investinor vil være i størrelsesorden MNOK 10-80

Prosess

Det er ønskelig at kontaktskjemaet benyttes ved innsending av investorpresentasjon.

 1. Oppfyller selskapet kriteriene blir det i første omgang gjennomført et telefon-/videomøte for en initell gjennomgang av investorpresentasjonen.
 2. Dersom Investinor etter det første møtet ønsker å gå videre i prosessen, blir selskapet invitert til en mer detaljert gjennomgang av selskapet og sine medinvestorer.
 3. Dersom selskapet går videre vil det bli en grundig gjennomgang, en due diligence prosess. Investinor vil ut fra en helhetsvurdering vurdere hvilke selskap som tas videre til beslutning.
 4. Innstilling behandles i Investinor som beslutter om det skal investeres i selskapet.

Investinor som investor

Investinor har som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på sine direkteinvesteringer. Investinor vil gjennom sine direkteinvesteringer bidra til å utvikle morgendagens næringsliv.

Investinor skal stå for utvelgelsen og aktiv oppfølgingen av investeringsobjektene sammen med kompetente medinvestorer. Det skal utarbeides en aksjonæravtale med markedsmessige betingelser. Videre er Investinor opptatt av at det utarbeides en omforent utviklingsplan for selskapet, og at det etableres gode rapporteringsrutiner og god oppfølging av investeringen. Investinor legger vesentlig vekt på at både selskap og medinvestorer har evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Investinor skal kvartalsvis motta rapport fra porteføljeselskapet og medinvestor. Investinor skal ha et styremedlem eller en observatør i styret i porteføljeselskapet, eller et medlem i valgkomité. Det gjennomføres eiermøter med medinvestor og selskapet etter behov. Investinor vil løpende vurdere hvorvidt vi kan bidra med mer enn kapital, eksempelvis gjennom styret eller mer aktiv oppfølging av selskapene.

 

Kontakt oss