Tilbud på forvaltning av nytt fond i Nord-Norge (400-800 MNOK)

Publisert: 18.11.2021

Investinor har fått i oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) å etablere et fond i Nord-Norge med statlig og privat kapital, herunder å lyse ut mandatet for forvaltningen av fondet. Avtalen mellom fondet og forvalter vil løpe i fondets levetid, som vil være minimum ti år, og skal baseres på normale markedsbetingelser. 

Investinor utlyser forvaltning av et nytt regionalt fond under stiftelse som skal investere i norske aksjeselskaper lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Private investorer skal delta med minst 50 prosent av kapitalen. Investinor vil i første omgang gå inn med 200 MNOK, men bidraget kan økes med ytterligere 200 MNOK. Fondet skal etableres i første halvår 2022.

Om fondet

 • Fondet skal investere i bedrifter og prosjekter som er lokalisert i Nord-Norge.
 • Fondet skal være åpent for investeringer i alle bransjer.
 • Fondet skal være innrettet mot de delene av markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr.
 • Målgruppen for investeringene skal være små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial.
 • Fondets strategi for langsiktig verdiskaping skal ta hensyn til selskapenes risikovurderinger, både trusler og muligheter. Dette inkluderer også risiko knyttet til ESG-forhold, som skal vurderes i sammenheng med annen risiko.
 • Forvalters kompetanse og erfaring vil være avgjørende for fondets sektorvalg og strategi.
 • Forvalter kan selv velge hvor i Nord-Norge den skal være lokalisert.
 • Fondet vil ha en levetid på minimum ti år med mulighet for forlengelse.

Prosess

I første omgang skal Investinor velge en privat forvalter til å forvalte fondet på vegne av staten. Utvelgelsesprosessen skal være åpen, transparent, ikke-diskriminerende og objektiv. Vi legger opp til følgende prosess:

 • Først vil vi be om grunnleggende opplysninger om forvalteren for å sikre at vedkommende er kvalifisert for oppdraget.
 • I nesten runde vil vi be om tilbud på forvaltningsoppdraget med en mer detaljert beskrivelse av forvalter, erfaring, strategi, honorar mv. Vi vil i denne fasen ha en løpende dialog med tilbyder for slik sett å ha best mulig grunnlag for å gjøre et riktig valg.
 • Målsetningen til Investinor er å velge forvalter og etablere fondet innen utgangen av 2. kvartal 2022. Beslutningen fattes av styret i Investinor.
 • Den valgte forvalteren vil deretter få i oppgave å sørge for tilstrekkelig privat kapital til fondet.

Investinor er ikke omfattet av lov om offentlige anskaffelser eller offentleglova. Metodikk for offentlige anbud vil følges så langt dette er hensiktsmessig og praktisk mulig. Søkerne vil bli informert om hvem som ble tildelt kontrakten. Det vil ikke være mulig å klage på kontraktstildeling som i et ordinært offentlig anbud.

Utlysningen av mandatet om å forvalte fondet er kunngjort på Mercell (lenke) og på Doffin (lenke) samt på vår hjemmeside.

Avtale om forvaltning av fondet vil kunne bli inngått i løpet av 1. halvår 2022.

Investinor som investor

Investinor har som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på sine fondsinvesteringer. Gjennom fondsinvesteringene vil Investinor bidra til å styrke eksisterende og nye fondsmiljø.

Det skal inngås en aksjonæravtale mellom aksjonærene i fondet på markedsriktige vilkår som regulerer forholdet mellom aksjonærer og hvordan fondet skal operere og ledes. Investinor legger vesentlig vekt på at både forvalterteam, medinvestorer og selskap har evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Det er de private forvalterne som skal stå for utvelgelsen og oppfølgingen av investeringsobjektene. Forvalterteamet rapporterer i predefinerte rapporteringsmaler til Investinor. Investinor skal ha løpende møter med forvalterteamet gjennom fondets levetid. Investinor må vurdere hvorvidt en kan bidra med mer enn kapital, eksempelvis benchmark (hvilke fond gjør det bra og hvorfor) og mer aktiv oppfølging av forvalterteamet. Investinor ønsker å være en aktiv sparringspartner og bidragsyter mot forvalterteamet og andre invstorer (LP-er).

Kontaktpersoner

Investeringsdirektør Christian Wolff-Skjelbred:
christian.wolff-skjelbred@investinor.no

Investeringsdirektør Rannveig Fadum:
rannveig.fadum@investinor.no

Investeringsdirektør Johan Bøe Bjørkevoll:
johan.bjorkevoll@investinor.no

Investeringsdirektør Ola Smeby:
ola.smeby@investinor.no

Les mer

Vil du vite mer om fondet og prosessen, kan du lese mer her:

 

Kontakt oss