3K6 Skoginvest AS

Publisert: 22.08.2023

3K6 Skoginvest er et nytt investeringsfond som skal oppnå attraktiv avkastning gjennom investeringer i bedrifter innen skogrelatert sektor fokusert på videreforedling av skog.

Fondet vil investere i growth equity- og venturefasene med mål om å delta i utviklingen av morgendagens bærekraftige skogindustri.

Fondet vil starte med en forvaltningskapital på ca. 300 millioner kroner samt en oppstartsportefølje bestående av fire selskap. Ambisjonen er å oppkapitalisere fondet ytterligere de første årene.

Fondet har med velrennomerte institusjonelle investorer med fra start, slik som Investinor, KLP og spydspisser innen skogbransjen som grunnleggere.

Fondet forvaltes av Investinor gjennom et autonomt oppsett med eget investeringsteam, investeringskomité og styre. 3K6 er et såkalt Artikkel 8-fond.

Fondet ventes å være fullt operativt i løpet av andre halvår 2023.

Vurderingskriterier

  • 3K6 har hovedfokus på skogrelaterte selskaper som bidrar til norsk verdiskaping
  • Selskapet befinner seg i venture- og/eller ekspansjonsfasen
  • Selskapet har stort markedspotensial, et kompetent team og fremtidsrettet teknologi og/eller forretningsmodell
  • Selskapet kan synliggjøre et realistisk scenario for videre finansiering og avhending (exit)
  • Typisk investering fra 3K6 vil være i størrelsesorden MNOK 50-150
  • For ESG- og bærekraftskriterier, se avsnitt om bærekraftsinformasjon under

Bærekraftsinformasjon

EUs offentliggjøringsforordning (SFDR) pålegger foretak i finansiell sektor som har porteføljeforvaltning som del av sin virksomhet å opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i risikovurderinger og investeringsrådgivning, samt opplyse om eventuelle negative bærekraftsvirkninger av investeringsbeslutningene.

3K6 Skoginvest  SFDR website disclosures 

Prosess

Det er ønskelig at kontaktskjemaet benyttes ved innsending av investorpresentasjon.

1. Oppfyller selskapet kriteriene blir det i første omgang gjennomført et telefon-/videomøte for en initell gjennomgang av investorpresentasjonen.

2. Dersom 3K6 etter det første møtet ønsker å gå videre i prosessen, blir selskapet invitert til en mer detaljert gjennomgang av selskapet og sine medinvestorer.

3. Dersom selskapet går videre vil det bli en grundig gjennomgang, en due diligence prosess. 3K6 vil ut fra en helhetsvurdering vurdere hvilke selskap som tas videre til beslutning.

4. Innstilling behandles i 3K6 som beslutter om det skal investeres i selskapet.

Investinor som investor

Investinor har som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på sine fondsinvesteringer.

Det skal inngås en aksjonæravtale mellom aksjonærene i fondet på markedsriktige vilkår som regulerer forholdet mellom aksjonærer og hvordan fondet skal operere og ledes. Investinor legger vesentlig vekt på at både forvalterteam, medinvestorer og selskap har evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Forvalter av fondet skal stå for utvelgelsen og oppfølgingen av investeringsobjektene, men styret/investeringskomiteen i 3K6 fatter den endelige investeringsbeslutningen. Forvalterteamet rapporterer jevnlig til fondsinvestorene (LP-ene).

Kontakt oss