Bærekraft er ikke et valg om enten eller

Publisert: 21.06.2021

Transformasjonen mot bærekraftige energikilder har skutt fart, men vi kommer til å være avhengig av olje og gass lenge enda. Det er derfor store gevinster å hente i å gjøre olje og gass mer bærekraftig, ifølge John-Arne Hørløck.

Verden er i voldsom utvikling og ener­gibehovet fortsetter å vokse. Dagens energimiks bestående av en stor andel olje og gass er ikke forenelig med de globale klimamålene.

Det er gledelig å se at fornybare og mer miljø-­ og klimavennlige løsninger øker, og at kapitalmarkedene bygger opp under dette, sier Hørløck, som er investeringsdirektør i Investinor.­

Investinor følger aktivt med på utviklingen i markedet og har et tydelig fokus på bærekraft i sine porteføljeselskaper.

Til tross for den grønne utviklingen vil olje og gass forbli en viktig komponent i energimiksen også i overskuelig fremtid. Overgangen vi har begynt på er derfor ikke et spørsmål om enten eller. Vi må få frem energieffektive løsninger og skalere ytterligere på alternative energikilder. Samtidig må vi gjøre det vi kan for å gjøre olje og gass mest mulig bærekraftig, sier Hørløck.

Bærekraft i praksis

PartnerPlast er et av selskapene i Investinors porte­følje som har en stor del av sin virksomhet rettet inn mot oljeservice. Deres oppdrifts-­ og bøyeprodukter av rotasjonsstøpt plast selges til offshoreindustrien verden over. De har jobbet med bærekraft over lang tid og kan vise til tydelige resultater. Blant annet har de lykkes med etablerin­gen av en panteordning for brukte produkter og resirkulering av disse for gjen­bruk i sin produksjon. Dette har også vist seg å kunne være en fordel i konkurranse med konkurrenter.

Ziebel er et annet eksempel. De hen­ter ut data og analyser fra brønnene som gjør det mulig for kundene å gjennom­ føre operasjoner på en langt mer effektiv måte, noe som reduserer kostnader og redu­serer CO2­-avtrykket og miljøpåvirknin­gen totalt sett.

– Investinor har vært en drivende kraft for fokus på bærekraft i vår virk­somhet. Takket være deres bidrag har vi kommet godt i gang og vil fortsette det­te arbeidet. I samarbeid med Investinor har vi utviklet spesifikke parametere og målsettinger for å gjøre Ziebel mer bære­kraftig, sier Francis Neill, CEO i Ziebel.

Økende digitalisering under Covid

Flere av Investinors selskaper har stor eksponering mot markedet for olje og gass, som har vært under press i lang tid. Covid har lagt et ytterligere press på ak­tørene i dette markedet.

Samtidig har Covid skutt fart på digi­taliseringen i energisektoren. Bruken av digitale hjelpemidler har økt betydelig, og flere selskaper har også lykkes med internasjonale fjernleveranser styrt dir­ekte og med support fra Norge.

– Vi var tidlig ute med å finansiere opp selskapene der det var behov, og samtidig har mange utnyttet mulighet­ene i den økte digitaliseringen. Selska­pene har klart seg godt gjennom den kre­vende perioden, sier Hørløck.

Fakta

I en periode med full nedstenging av samfunnet lykkes Investinor med å selge Exprosoft til kanadiske Peloton i mars i fjor. Exprosoft: Verdensledende på pro- gramvare innenfor brønnsikkerhet, datamodellering og simulering. Peloton: Spesialist på programvare for olje- og gassektoren. Private equity-selskapet Silver Lake, med rundt 40 milliarder dollar under forvaltning, er hovedeier.

Kontakt oss