Direkteinvesteringer

Publisert: 16.09.2020

Mandat

En direkteinvestering innebærer at Investinor investerer i vekstselskaper sammen med private investorer, både norske og utenlandske, enkeltvis og i syndikater. De enkelte investeringene skal foretas på kommersielt grunnlag og være på samme kommersielle vilkår som de øvrige private investorer (pari passu). Investinor skal ikke eie mer enn 49% i et selskap og kan høyst ta 49% i de respektive finansieringsrundene.

Investinor har hovedfokus på selskaper som bidrar til norsk verdiskaping. Mandatet inneholder ingen sektorbegrensninger, men Investinor skal prioritere investeringer i sektorer med næringsmiljøer som har potensielt internasjonale konkurransefortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som utnytter ny teknologi og kompetanse og/eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer.

Av den kapitalen Investinor forvalter i sitt direkteinvesteringsmandat, er MNOK 500 øremerket investeringer i marin næringsvirksomhet og MNOK 500 i skogindustri. Den øremerkede kapitalen er underlagt akkurat de samme investeringskriteriene som øvrig kapital Investinor forvalter.

Vurderingskriterier

 • Selskapet befinner seg i såkorn-, venture- og/eller ekspansjonsfasen
 • Selskapet har stort markedspotensial, et kompetent team og fremtidsrettet teknologi og/eller forretningsmodell
 • Selskapet kan synliggjøre et realistisk scenario for videre finansiering og avhending (exit)
 • Selskapet har vilje og evne til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG)
 • Dagens eiere må være modne for å slippe til nye og aktive eiere
 • Investinor har hovedfokus på selskaper som bidrar til norsk verdiskaping. Det eksisterer ingen sektorbegrensninger
 • Typisk investering fra Investinor vil være i størrelsesorden MNOK 10-80

Prosess

Det er ønskelig at kontaktskjemaet benyttes ved innsending av investorpresentasjon.

 1. Oppfyller selskapet kriteriene blir det i første omgang gjennomført et telefon-/videomøte for en initell gjennomgang av investorpresentasjonen.
 2. Dersom Investinor etter det første møtet ønsker å gå videre i prosessen, blir selskapet invitert til en mer detaljert gjennomgang av selskapet og sine medinvestorer.
 3. Dersom selskapet går videre vil det bli en grundig gjennomgang, en due diligence prosess. Investinor vil ut fra en helhetsvurdering vurdere hvilke selskap som tas videre til beslutning.
 4. Innstilling behandles i Investinor som beslutter om det skal investeres i selskapet.

Investinor som investor

Investinor har som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på sine direkteinvesteringer. Investinor vil gjennom sine direkteinvesteringer bidra til å utvikle morgendagens næringsliv.

Investinor skal stå for utvelgelsen og aktiv oppfølgingen av investeringsobjektene sammen med kompetente medinvestorer. For direkteinvesteringer skal det utarbeides en aksjonæravtale med markedsmessige betingelser, som inneholder blant annet en omforent utviklingsplan for selskapet, krav til rapportering og oppfølging av investeringen. Investinor legger vesentlig vekt på at både selskap og medinvestorer har evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Investinor skal kvartalsvis motta rapport fra porteføljeselskapet og medinvestor. Investinor skal ha et styremedlem eller en observatør i styret i porteføljeselskapet, eller et medlem i valgkomité. Det gjennomføres eiermøter med medinvestor og selskapet etter behov. Investinor vil løpende vurdere hvorvidt vi kan bidra med mer enn kapital, eksempelvis gjennom styret eller mer aktiv oppfølging av selskapene.

Kontakt oss