Etiske retningslinjer

Publisert: 06.10.2020

Vedtatt i styremøte 27.06.2019

1. Innledning

1.1 Generelt

Investinor er et statlig eid investeringsselskap hvor rammene for utøvelse av virksomheten er fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet gjennom egne retningslinjer datert 18.2.2008.

Formålet med Investinor er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal investeringsselskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene.

Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag, og på like vilkår som private investorer. Selskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt.

1.2 Tillit og omdømme

I utøvelsen av Investinors virksomhet er selskapet avhengig av høy tillit og et respektert omdømme fra porteføljebedrifter, næringslivet, myndigheter og samfunnet for øvrig. Det betinger at ansatte og andre som opptrer på vegne av selskapet har et felles verdigrunnlag og en felles etisk standard og alltid opptrer med integritet og ryddighet.

Kolleger og andre som opptrer på vegne av selskapet forutsettes i enhver henseende å opptre lojalt overfor Investinor som arbeidsgiver.

1.3 Omfang og ansvar

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte, herunder ansatte i midlertidige stillinger, i alle sammenhenger, også når man opptrer på vegne av porteføljebedrifter.

Retningslinjene gjelder også for tillitsvalgte, styremedlemmer, innleid personale og innleide konsulenter så langt de passer. Innleid personale og innleide konsulenter skal skriftlig akseptere de etiske retningslinjene som en forpliktende del av sine oppdragsavtaler.

1.4 Hvordan praktisere og takle dilemma

Etiske retningslinjer er ikke uttømmende, og kan ikke dekke alle dilemma den enkelte måtte komme i. Er man i tvil om en aktivitet er etisk akseptabel, og en ikke finner svaret i etikkretningslinjene, må man først og fremst reflektere selv. Ved fortsatt tvil er det naturlig å rådføre seg med nærmeste leder.

Investinor er opptatt av at selskapets og de ansattes opptreden ikke skal ligge i gråsoner i forhold til retningslinjene, relevante lover og regler eller allment aksepterte moralnormer.

1.5 Annet relevant regelverk

Disse etiske retningslinjene er minimumskrav, som suppleres av de lover og forskrifter som er relevante for Investinors virksomhet, selskapets vedtekter og annet internt regelverk i Investinor, herunder ansettelseskontrakten mellom Investinor og de ansatte.

1.6 Bekymringsmelding, rapportering og reaksjoner

Investinor vil stimulere til en åpen diskusjon om ansvarlig atferd. I spørsmål om atferd legges det vekt på å lære av de erfaringer som gjøres og at slike spørsmål kan håndteres på en ubyråkratisk måte.

Ansatte som får kjennskap til forhold som er i strid med gjeldende regler, skal som hovedregel informere til nærmeste leder, som alltid skal rapporterer saken videre til administrerende direktør. Alvorlige forhold skal meldes direkte til administrerende direktør.

Hvis vedkommendes overordnede er berørt av de forhold som rapporteres, skal melding gis direkte til administrerende direktør og eventuelt styreleder dersom administrerende direktør er berørt.

I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i selskapet, jf arbeidsmiljøloven § 2-4.

Ytterligere detaljer rundt varsling er beskrevet i selskapets vedtatte rutiner for varsling. Varsling kan også skje til tilsynsmyndigheter som for eksempel Arbeidstilsynet eller andre offentlige myndigheter.

Arbeidstaker som varsler om lovstridige eller kritikkverdige forhold er beskyttet mot reaksjoner, jf arbeidsmiljøloven § 2-5.

Brudd på de etiske retningslinjene vil kunne medføre interne disiplinærtiltak og kan få betydning for vedkommendes ansettelses- eller tilknytningsforhold i Investinor. Et samarbeid med innleid personell eller konsulenter vil normalt avsluttes umiddelbart dersom de etiske retningslinjene ikke etterleves.

2. Interne forhold

2.1 Generelt

Investinor arbeider for å skape et åpent, engasjerende og utviklende arbeidsmiljø. Alle medarbeidere skal behandle hverandre med tillit og en positiv innstilling. Dette innebærer at man skal ha respekt for hverandres funksjoner, kompetanse, tid og person.

Investinor skal stå for like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling av alle ansatte. Investinor skal kun legge saklige kriterier til grunn ved personalrelaterte beslutninger som for eksempel ansettelser, opplæring, godtgjørelse og forfremmelse.

Diskriminering, trakassering eller annen atferd som ansatte, porteføljebedrifter, forretningsforbindelser eller andre med rette kan oppfatte som krenkende, vil ikke bli godtatt. Ansatte skal gjøre seg kjent med arbeidsreglementet.

2.2 Data-/IT-utstyr

Ansatte skal ikke i urimelig grad benytte selskapets data-/IT-utstyr og annet materiell eid av Investinor til private formål eller til formål som ikke er relatert til arbeidet for Investinor. Enhver form for bruk av Investinors data-/IT-utstyr i tilknytning til nedlasting, lagring eller formidling av ulovlige eller støtende data er uakseptabelt.

3. Forretningsetikk

3.1 Generelt

Investinor utøver aktivt eierskap ved at selskapets ansatte tar styreverv i porteføljeselskaper, eller gjennom å bruke nettverk og yte generell rådgivning. De prinsipper for eierskap som er framlagt i Regjeringens eierskapsmelding, St.meld. nr. 13 (2006-2007) ”Et aktivt og langsiktig eierskap” gjelder for Investinor.

I St.meld. nr. 13 framgår at regjeringen forventer at alle selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig om de er eid av private eller offentlige aktører. Anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og klimaendringer, anti-korrupsjon og bedriftsstyring er eksempler på utfordringer næringslivet står overfor i et stadig mer globalt marked. Det forventes at alle selskaper med statlige eierandeler utformer et verdigrunnlag og et sett med etiske retningslinjer.

3.2 Interessekonflikter og habilitet

Ansatte skal ikke fatte, ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det i vedkommende sak foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes uavhengighet og/eller habilitet. Ansatte skal straks kontakte sin nærmeste leder når vedkommende blir kjent med at det kan oppstå en interessekonflikt eller habilitetskonflikt. Dersom det foreligger inhabilitet, skal vedkommende straks fratre videre befatning med saken.

Styret skal behandle og avgjøre alle saker som innebærer habilitetskonflikter med styremedlemmer. For å sikre en forsvarlig saksbehandling, har styrets medlemmer plikt til å informere adm.direktør dersom medlemmet blir kjent med forhold som kan utløse en habilitetskonflikt. Adm. direktør skal varsle styrets leder eller styrets nestleder (hvis det er styrets leder som har meldt fra om habilitetsspørsmålet), og vedkommende fastsetter hvordan saken skal forberedes og behandles i styret.

Ansatte skal i sitt arbeid for Investinor verken skaffe eller forsøke å skaffe seg selv, sine nærstående som familie, slektninger venner eller andre urettmessige fordeler, eller for øvrig opptre på en måte som kan være egnet til å skade Investinors interesser.

Som urettmessig fordel anses fordeler som oppnås på bekostning av Investinor, porteføljebedrifter eller forretningsforbindelser. Det samme gjelder spørsmål som er av framtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon den ansatte er knyttet til.

Ansatte kan ikke under noen omstendigheter engasjere seg i eller påta seg oppdrag for virksomhet som er eller kan komme i konflikt med Investinors interesser eller, som kan skade selskapets interesser eller omdømme. Skriftlig forhåndssamtykke må alltid innhentes for at ansatte i Investinor eventuelt skal kunne engasjere seg i oppdrag for en annen virksomhet av hvilken som helst art, hva enten dette skjer direkte eller indirekte.
Ansatte kan ikke uten å ha innhentet skriftlig forhåndssamtykke ha eller påta seg styreverv eller tillitsverv i andre virksomheter enn porteføljebedrifter.

3.3 Handel med verdipapirer og andre typer finansielle instrumenter mv.

Ansattes handel med verdipapirer og andre typer finansielle instrumenter er regulert i egne retningslinjer. Aksjeinvesteringer i norske selskaper krever skriftlig forhåndssamtykke.

Styrets medlemmer har plikt til å melde fra til adm dir om sine styreverv og eierskap i aksjer i norske selskaper, hva enten eierskapet er direkte eller gjennom investeringsselskap. Adm dir skal føre oversikt over de enkelte styremedlemmenes styreverv og eierskap i norske selskaper. Oversikten skal til enhver tid være oppdatert.

Ansatte skal ikke utnytte opplysninger om andre selskaper eller verdipapirer som erverves gjennom Investinors virksomhet, til egen eller andres vinning.

3.4 Gaver og andre fordeler

Ansatte har ikke anledning til å motta gaver eller andre fordeler fra Investinors porteføljebedrifter eller forretningsforbindelser. Eksempler på slike fordeler kan være rabatter, reiser eller bonus ved private innkjøp, låneopptak eller lignende. Dette gjelder også for den ansattes nærstående, dersom vedkommende gave/fordel har sin bakgrunn i vedkommende ansattes arbeid for Investinor.

Forbudet mot å motta gaver gjelder ikke i forhold til mindre gaver av begrenset verdi, som mottas ved spesielle anledninger. Gaver eller andre fordeler med en antatt verdi over kr. 500,- skal aldri aksepteres.

Hvis man mottar en gave eller er klar over at man kommer til å motta en slik gave, skal overordnede informeres og bestemme hvordan saken skal behandles.

Tilsvarende skal ikke ansatte tilby og/eller gi gaver eller andre fordeler til forretningsforbindelser, myndigheter eller andre hvis dette kan være egnet til å påvirke forretningsmessige beslutninger.

Eventuelle gaver fra Investinor skal kun være uttrykk for rene høflighetsgester, og skal da være av nøktern verdi og omfang, og skal i ethvert tilfelle rapporteres til administrerende direktør. Ingen må gi gaver eller tilby andre fordeler på vegne av Investinor i den hensikt å oppnå personlige fordeler. Pengegaver kan aldri ytes eller mottas.

Forbudet mot gaver omfatter ikke normal bespisning og/eller deltakelse på arrangementer så lenge Investinor dekker kostnader til reise og opphold.

Reiser og opphold i forbindelse med den ansattes arbeid for selskapet skal dekkes av Investinor såfremt det ikke foreligger avtale mellom Investinor og en porteføljebedrift om annen dekningsform.

Bonuspoeng som er tilegnet gjennom tjenestereiser tilhører Investinor, og skal ikke benyttes privat. Bonuspoengene bør søkes benyttet i forbindelse med tjenestereise, enten ved å veksle inn i ny reise eller til oppgradering på lange reiser.

3.5 Forbud mot korrupsjon og påvirkningshandel

Ansatte skal under enhver omstendighet ikke delta i, eller medvirke til korrupsjon/bestikkelser eller påvirkningshandel.

Korrupsjon foreligger når noen i sin stilling, verv eller oppdrag søkes påvirket ved at det ytes en utilbørlig fordel.

Påvirkningshandel foreligger når noen ytes en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av en tredjeparts stilling, verv eller oppdrag. Forbudet mot bestikkelser og påvirkningshandel omfatter både den som gir eller tilbyr, samt den som krever, mottar eller aksepterer en utilbørlig fordel. Bestemmelsen gjelder globalt.

3.6 Rammer for investeringsvirksomheten

I forkant av investeringsbeslutninger og ved utøvelse av eierskapet, vil Investinor ha tett dialog og kontakt med nye og eksisterende porteføljebedrifter gjennom blant annet samtaler, møter, undersøkelser/selskapsgjennomgang, forhandlinger, avtaler og løpende rapportering. Hensikten er å danne seg et best mulig bilde av ledelsen, hvordan selskapet er drevet, samt risikoforhold og forretningsmuligheter som er knyttet til selskapet.

Investinor skal ikke bidra til forretninger som utgjør en uakseptabel risiko for at det medvirkes til uetiske handlinger eller unnlatelser, som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettigheter eller miljøødeleggelser.

Ansatte i Investinor skal løpende vurdere om porteføljebedrifter drives forsvarlig, og om de har betryggende systemer og rutiner i utøvelsen av virksomheten, med sikte på å utvikle en lønnsom og bærekraftig virksomhet.

Dersom porteføljebedrifter ikke etterlever lover, forskrifter, etiske retningslinjer eller alminnelige aksepterte prinsipper for helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring, eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar, vil dette kunne gi grunnlag for en revidering av et videre engasjement med porteføljebedriften. Det kan også bli aktuelt å vurdere om ledelsen i porteføljebedrifter kan stilles ansvarlig for eventuelle konsekvenser dette har for Investinor.

4. Taushetsplikt, konfidensialitet og informasjon

4.1 Pålitelighet i forhold til porteføljebedrifter og arbeidsgiver

All informasjon som gis i forbindelse med arbeidet i Investinor skal være korrekt og pålitelig. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker må respekteres og ikke brukes til personlig fordel. Ingen medarbeider skal aktivt via arkiv, datasystemer eller på annen måte søke opplysninger om bedrifter når dette ikke er nødvendig for vedkommendes arbeid.

I saker hvor Investinor, porteføljebedrifter, forretningsforbindelser eller myndigheter omtales, forventes det en lojal og tillitskapende holdning utad. Spesiell forsiktighet er påkrevet i nærvær av representanter fra presse eller media og i offisielle møter og samlinger.

Det forventes videre at medarbeidere overfor porteføljeselskaper og andre omtaler Investinors interne forhold på en slik måte at det ikke vil være til skade for selskapets virksomhet og ansatte.

4.2 Taushetsplikt og diskresjon

Medarbeidere har taushetsplikt om alle forretningsmessige og private forhold som de blir kjent med i sitt arbeid i selskapet. Denne forpliktelsen gjelder også etter at vedkommende har sluttet å arbeide for Investinor.

Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor medarbeidere som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid, dog slik at taushetsplikten ikke må hindre utviklingen av bransjekunnskap, godt samarbeid og et aktivt fagmiljø i Investinor.

Taushetsplikten er ikke til hinder for medarbeidere i å informere overordnede om forhold som antas å være i strid med gjeldende lover og forskrifter.

Taushetsplikten er begrenset av nødvendig utlevering av taushetsbelagt informasjon som følger av den ansattes korrekte og lojale utførelse av sine plikter, herunder overlevering av informasjon til tredjeparter i henhold til bilaterale avtaler hvor det foreligger samtykke for slik utlevering. For slike tilfelle skal vedkommende ansatte, så langt dette er nødvendig og/eller hensiktsmessig, sørge for den/de som mottar taushetsbelagt informasjon blir gjort kjent med informasjonens konfidensielle natur og/eller sørge for at slike personer selv påtar seg plikt til å bevare taushet om informasjonen.

Brudd på taushetsplikten så vel under ansettelsesperioden som etter opphør av ansettelsesforholdet vil kunne medføre straff og erstatningsansvar mv.

4.3 Oppbevaring/beskyttelse av informasjon

Alle skal sørge for at fortrolige og sensitive opplysninger om porteføljebedrifter, eller Investinors interne forhold, beskyttes ved forsvarlig oppbevaring og sikring av skriftlig og elektronisk lagrede opplysninger. Sikring av informasjon, arkiv og eiendeler som tilhører Investinor, porteføljebedrifter og andre forretningsforbindelser, er med andre ord et ansvar som hviler på alle.

Alle opplysninger som er samlet inn, vurderinger som er utført og anbefalinger som er gjort, skal behandles med største omhu og diskresjon.

4.4 Forholdet til media og allmennheten

Investinors profil påvirkes i stor grad av vår evne til å kommunisere på en konsistent og profesjonell måte med eksterne aktører, inkludert mediene. Medarbeiderne i Investinor skal være serviceorienterte, proaktive, ærlige og imøtekommende i sin omgang med eksterne aktører.

Informasjon som gis om selskapets virksomhet og planer skal være korrekt og objektiv. Det er videre viktig at man i sin kommunikasjon tar hensyn til at interessene både til Investinor og Innovasjon Norge blir ivaretatt på en tillitskapende måte.

Investinor har en egen kommunikasjonsstrategi som ytterligere beskriver selskapets forhold til media og allmennheten.

Kontakt oss