Investinor Nord-Norge AS

Publisert: 16.09.2020

Ordningen er lukket for nyinvesteringer. 

Mandat

Investinor Nord-Norge AS er et regionalt fond som investerer i norske aksjeselskaper lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Private investorer skal delta med minimum 50 % av investeringsbeløpene. De offentlige investeringene har en øvre ramme på 20 MNOK. Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med. De private investorene kan komme fra inn- og utland. Fondet ble etablert i 2018 med en kapitalbase på 132,3 MNOK.

Vurderingskriterier

 • Fondet deltar med maksimalt 50 % per investering og eierandelen skal være under 49 %
 • Det skal investeres i norske aksjeselskaper som er lokalisert i Nord-Norge
 • Fondet investerer i tidligfaseselskaper som har produkter og/eller tjenester med høy innovasjonsgrad og internasjonalt vekstpotensial
 • Bedriftene må være yngre enn syv år fra første kommersielle salg. Inntekt i forbindelse med pilotprosjekt eller demoanlegg regnes ikke som kommersielt salg
 • Det kan gjøres oppfølgingsinvesteringer i senere faser, så lenge førstegangsinvesteringen i et selskap er i såkorn- eller oppstartsfase
 • Fondet skal være en finansiell aktør og skal godkjenne private medinvestorer
 • De private investorene må ha tid og kompetanse til å være en aktiv eier i porteføljeselskapet, samt kapital til å gjøre oppfølgingsinvesteringer
 • Fondet vil ikke kreve noen særfordeler, og investerer på samme vilkår som medinvestorene

Prosess

Det er ønskelig at kontaktskjemaet benyttes ved innsending av investorpresentasjon.

 1. Oppfyller medinvestor og selskapet vurderingskriteriene blir det i første omgang gjennomført et telefon-/videomøte mellom medinvestor og Investinor for en initell gjennomgang av investorpresentasjonen
 2. Dersom Investinor etter det første møtet ønsker å gå videre i prosessen, blir medinvestor invitert til en mer detaljert gjennomgang
 3. Dersom medinvestor går videre vil det bli en grundig gjennomgang, en due diligence prosess. Investinor vil ut fra en helhetsvurdering vurdere hvilke selskap som tas videre til beslutning
 4. Innstilling behandles i Investinor Nord-Norge AS fondets styre som beslutter om det skal investeres sammen med de(n) private investoren(e) i det aktuelle selskapet

Investinor som investor

Investinor har som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på investeringene. Investinor vil gjennom koinvesteringer bidra til å utvikle gode eiermiljøer for norske vekstselskap.

Investinor skal aktivt finne gode private investorer som vi kan koinvestere med i attraktive selskaper. Det skal utarbeides en aksjonæravtale med markedsmessige betingelser. Videre er Investinor opptatt av at det utarbeides en omforent utviklingsplan for selskapet, og at det etableres gode rapporteringsrutiner og god oppfølging av investeringen. Investinor legger vesentlig vekt på at både medinvestorer og selskap har evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Investinor skal kvartalsvis motta rapport fra porteføljeselskapet og medinvestor. Det gjennomføres eiermøter med medinvestor og selskapet etter behov. Investinor kan ha et styremedlem eller en observatør i styret i porteføljeselskapet, eller et medlem i valgkomité. Investinor vil løpende vurdere hvorvidt vi kan bidra med mer enn kapital, eksempelvis gjennom styret eller mer aktiv oppfølging av selskapene.

Kontakt oss