Investinor som investor

Publisert: 06.10.2020

Investinor har som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på sine direkteinvesteringer. Investinor vil gjennom sine direkteinvesteringer bidra til å utvikle morgendagens næringsliv.

Investinor skal stå for utvelgelsen og aktiv oppfølgingen av investeringsobjektene sammen med kompetente medinvestorer. For direkteinvesteringer skal det utarbeides en aksjonæravtale med markedsmessige betingelser, som inneholder blant annet en omforent utviklingsplan for selskapet, krav til rapportering og oppfølging av investeringen. Investinor legger vesentlig vekt på at både selskap og medinvestorer har evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Investinor skal kvartalsvis motta rapport fra porteføljeselskapet og medinvestor. Investinor skal ha et styremedlem eller en observatør i styret i porteføljeselskapet, eller et medlem i valgkomité. Det gjennomføres eiermøter med medinvestor og selskapet etter behov. Investinor vil løpende vurdere hvorvidt vi kan bidra med mer enn kapital, eksempelvis gjennom styret eller mer aktiv oppfølging av selskapene.

Kontakt oss