Investinors bonusordning

Publisert: 07.06.2022

Investinor har en bonusordning, fastsatt av styret, som gjelder for samtlige ansatte og som har som formål å fremme oppnåelse av Investinors mål. Bonusordning er i tråd med «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel».

Bonusordningen er slik at det for hvert enkelt opptjeningsår, regnet fra 1. januar til 31. desember, gjøres en beregning av bonusavsetning som består av (i) et finansielt bonuselement og (ii) et strategisk bonuselement. Begge elementene tilordnes en måloppnåelse fra 0% til 100% for det enkelte opptjeningsåret. Selve bonusavsetningen vil være angitt som prosentvis andel av fastlønn og kan være maksimalt 50% (ved samlet måloppnåelse på 100%).

Det finansielle bonuselementet beregnes basert på 3-års rullerende avkastning (og da realisert avkastning for direkteinvesteringer). Det strategiske bonuselementet er basert på årlige delmål som fastsettes av styret. Delmålene skal være målbare, og det skal være tydelig definert hvordan man skal avgjøre grad av måloppnåelse for det enkelte delmål. Det finansielle bonuselementet og det strategiske bonuselementet har en vekting på henholdsvis 70% og 30%.

Bonusavsetningen fordeles på individnivå bestående av en kollektiv del og en individuell del. Den kollektive delen utgjør en prosentvis andel av fastlønn som skal være lik for samtlige ansatte, og som skal utgjøre minimum 50% av den totale bonusavsetningen angitt som prosentvis andel av samlet fastlønn. Den individuelle delen skal fastsettes basert på den enkelte medarbeiders måloppnåelse og prestasjon, samt en helhetlig vurdering. Grunnlaget for evaluering av den enkeltes måloppnåelse og prestasjon vil primært basere seg på en grundige evalueringsprosesser i tråd med markedspraksis for sammenlignbare virksomheter.

Investinors styre har også nedsatt et kompensasjonsutvalg, som i 2021 besto av tre av styrets medlemmer. Administrerende direktør er sekretær i kompensasjonsutvalget. Utvalget innstiller på styrets retningslinjer for kompensasjon til ledende personer. Videre forbereder og anbefaler utvalget forslag til styret om kompensasjon til administrerende direktør og er samtidig rådgiver for administrerende direktør vedrørende kompensasjon for ledende personer og eventuelt andre som rapporterer til administrerende direktør.

Kontakt oss