Investinors bonusordning

Publisert: 01.08.2020

Formålet med Bonusordningen er å stimulere til

  1. at Investinor oppnår en markedsbasert og tilfredsstillende avkastning på sine investeringer
  2. kompetanseutvikling og arbeidsinnsats i organisasjonen som vil bidra til slik avkastning

Rammene for Bonusordningen er basert på Nærings- og fiskeridepartementets til enhver tid gjeldende «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel». Dette innebærer at Bonusordningen alltid vil kunne begrenses av eventuelle nye rammer som måtte fastsettes i departementets retningslinjer, eller tilsvarende offentlig regelverk og skal tolkes på linje med retningslinjene.

2.1. Opptjening av bonusrettigheter
Bonusordningen er knyttet til Investinors realiserte avkastning (kontante realiseringer av gevinster fra investeringsaktiviteten) på investert kapital (investeringer gjennom egenkapital, lån konvertible lån eller kombinasjoner av disse elementene). Bonusgrunnlaget er en funksjon av «realisert proveny minus investert beløp og fratrukket Investinors driftskostnader» i telleren og «den i porteføljen av målselskaper investerte kapital pr. inngangen til bonusåret» i nevneren. Den prosentvise ROCE (Return on Capital Employed) fremkommer ved å dele telleren på nevneren.

Resultatbasert Bonus beregnes som funksjon av følgende nøkkeltall:

a) Summen av mottatte utbytter, mottatte renter på lån og mottatte gevinster ved realiseringer (salg av aksjer, lån og andre finansielle instrumenter) («realisert inntjening») i løpet av Opptjeningsåret, fratrukket Investinors samlede investeringer i, de realiserte investeringer, samt drifts- og investeringskostnader i løpet av Opptjeningsåret («Investeringskost» og «Driftskostnader») samlet omtalt som («Realisert Avkastning»), og

b) Investinors samlede investeringer i målselskaper i form av den faktisk innskutte kapital i form av egenkapital eller lån, pr 1. januar i Opptjeningsåret («Investert Kapital» eller «Capital Employed»)

Den prosentandel som Realisert Avkastning utgjør av Investert Kapital omtales som («ROCE – Return on Capital Employed» eller «Realisert avkastning på Investert Kapital») i det følgende.

Det presiseres at løpende opp- og nedjusteringer av balanseverdier ihht IFRS ikke hensyntas ved beregning av bonus.

Opptjening av Resultatbasert Bonus for det enkelte år skal beregnes som følger:

(i) Opptjening av Resultatbasert Bonus for det enkelte Opptjeningsår, samlet for alle Bonusberettigede, forutsetter – og skal tilsvare summen av; i) 10 % av Realisert avkastning på Investert Kapital fra 6 % til og med 10 % og ii) 20 % av Realisert avkastning på Investert Kapital mellom 10 % til og med 15 %. For Realisert avkastning på Investert Kapital ut over 15 % opptjenes ikke Resultatbasert Bonus. Opptjent bonus, samlet for alle Bonusberettigete for et enkelt år, utgjør («Bonusgrunnlaget»);

(ii) Resultatbasert Bonus for den enkelte Bonusberettigede fastsettes deretter ved en fordeling av Bonusgrunnlaget mellom de Bonusberettigede slik at alle oppnår en lik prosentvis (av lønn) bonus for det enkelte år.

(iii) De bonusberettigede er samtlige ansatte i Investinor.

(iv) Den maksimale opptjening av resultatbasert bonus for den enkelte Bonusberettigede («Bonustaket»), er for det enkelte år oppad begrenset til 50 % av den Bonusberettigedes faste, brutto årslønn pr 31. desember i opptjeningsåret regnet fra 1. januar til 31. desember («Opptjeningsåret»);

(v) Den Bonusberettigedes totale andel av Bonusgrunnlaget vil kunne justeres dersom det blir flere eller færre Bonusberettigede gjennom året;

(vi) Bonusgrunnlaget og Resultatbasert Bonus fastsettes på basis av ovenstående av selskapets styre i forbindelse med årsavslutningen for Opptjeningsåret.

2.2 Utbetaling av bonus
Bonusgrunnlaget opptjent iht punkt 2.1 til den enkelte Bonusberettigete kommer til utbetaling i samsvar med følgende rammer:

(i)                   Utbetaling av opptjent bonus for det enkelte Opptjeningsåret er oppad begrenset til det laveste av følgende beløp; i) 75 % av den respektive Bonusberettigedes andel av opptjent bonus det enkelte Opptjeningsåret, ii) 75 % av Bonustaket;

(ii)                 Den resterende delen (25 %) av opptjent bonus («Restbonus») overføres til særskilt opprettet bonuskonto for den enkelte Bonusberettigede («Bonuskonto») og vil først komme til utbetaling i året etter, forutsatt en positiv realisert avkastning dette året.

(iii)           Saldo på Bonuskonto slettes dersom Investinor ikke har positiv (mer enn 0 %) Realisert avkastning på Investert Kapital i året etter Opptjeningsåret.

(iv)           Bonusutbetaling til den enkelte Bonusberettigede, tilsvarende summen av; (i) 75 % av den Bonusberettigedes andel av Bonusgrunnlaget etter at Bonustaket er hensyntatt og (ii) eventuell saldo på den Bonusberettigedes Bonuskonto. Summen av (i) og (ii) er dog begrenset oppad til 50 % av den Bonusberettigedes faste brutto årslønn, og skal utbetales til den Bonusberettigedes så snart årsregnskapene for Opptjeningsåret er behandlet av selskapets styre.

Et eksempel på beregningen av Resultatbasert Bonus fremgår av vedlagte oppsett, jf. Vedlegg til Bonusavtalen.

3. Individuell Bonus
I en periode på omkring fem år regnet fra 1. januar 2016, som er antatt tid for å bygge opp porteføljen til å være fullinvestert (en nærmere definert størrelse fastsatt av styret), vil styret fastsette et individuelt bonuselement på siden av Bonusordningen. Det individuelle bonuselementet kan omfatte en eller flere av de Bonusberettigede. Dette bonuselementet skal maksimalt utgjøre 20 % av grunnlønn, og skal sees i sammenheng med det resultatbaserte bonuselementet, slik at maksimalt opptjent/utbetalt bonus samlet ikke skal overstige 50 % for et bonusår.

De nærmere vilkårene i et slikt individuelt bonuselement skal eventuelt fastsettes av styret innen utgangen av februar gjeldende bonusår. Slik ordning kan regulere hvordan slik opptjent bonus skal håndteres i forhold til den Bonusordningen, herunder forholdet til Bonuskonto og Bonusgrunnlag mv.

Det individuelle bonustillegget kommer i tillegg til den avkastningsbaserte bonusen. Den er dog gjenstand for samme begrensninger i forhold til Bonustaket, slik at samlet inntjening/utbetaling uansett ikke kan overstige 50 % av grunnlønn for det enkelte bonusår.

4. Skatter og avgifter
Utbetalinger under Bonusordningen og eventuelt individuell bonus iht punkt 3 foran, beskattes som arbeidsinntekt, og blir gjenstand for Investinors skattetrekk som ved ordinær lønnsutbetaling. Investinor vil på sin side være ansvarlig for arbeidsgiveravgift.

5. Forholdet til tidligere bonusordninger
Ved iverksettelsen av Bonusordningen bortfaller alle eksisterende avtaler og ordninger som gir Bonusberettigede bonusrettigheter i Investinor med virkning fra og med det inneværende år.

6. Feriepenger
Utbetalinger under Resultatbasert Bonus, herunder uttak fra Bonuskonto inngår i feriepengegrunnlaget slik at det skal beregnes og legges til feriepenger på utbetalt bonus, jf. dog at dette forutsetter at statens retningslinjer omtalt i punkt 2.2 foran ikke er til hinder for en slik praksis på det tidspunktet utbetaling skal skje.

7.  Tiltredelse og fratredelse
Opptjening og utbetaling av bonus forutsetter at den Bonusberettigede faktisk har vært ansatt i Investinor hele Opptjeningsåret. Dette gjelder likevel ikke for Bonusberettigede som tiltrer ansettelse i løpet av Opptjeningsåret. Disse skal tilordnes en forholdsmessig andel av Bonusgrunnlaget.

Innestående og ubenyttet saldo/innskudd på Bonuskonto tilfaller i sin helhet Investinor dersom Bonusberettigedes ansettelsesforhold i Investinor opphører. Dette gjelder uavhengig av årsaken at ansettelsesforholdet har opphørt. Den ansatte vil ikke tilkomme bonus om han/hun sitter i oppsagt stilling.

8. Varighet og endringer
Investinor kan ensidig og etter egen beslutning og skjønn endre hele eller deler av Bonusordningen. Dette gjelder blant annet, men er ikke begrenset til, situasjoner hvor retningslinjer fra staten gjør dette nødvendig for å oppfylle pålegg eller anbefalinger.

Styret kan også etter egen beslutning og skjønn velge å avkorte utbetaling (helt eller delvis) fra Bonuskonto, eventuelt også ved utsettelse av utbetaling, i år hvor resultatet for Investinor har vært negativt.

Bonusordningen skal i utgangspunktet gjelde for en periode på fem år regnet fra 1. januar 2016, («Bonusperioden»), dog med den styringsrett som styret har etter første og annet avsnitt foran.

Regneeksempel

Om Investinor genererer 15% realisert avkastning med NOK 2,5 mrd investert pr 1.1.xx vil dette utgjøre NOK 375 mill. Om driftskostnadene samme år er 50 mill vil regnestykket bli som følger.

Avkastning som er grunnlag for bonus NOK 375 mill, minus driftskostnader på NOK 50 mill er lik NOK 325 mill i bonusgrunnlag.

De første 6%, dvs NOK 150 mill utgjør hurdle og inngår med 0% i bonusgrunnlaget.

Av de neste 100 mill vil 10% eller NOK 10 mill inngå i bonusgrunnlaget, og av de siste NOK 75 mill vil 20% eller NOK 15 mill inngå i bonusgrunnlaget.

Det resultatbaserte Bonusgrunnlaget vil således være på NOK 25 mill.

Om Selskapet har 20 ansatte med en snittlønn på NOK 1,25 mill, vil de ansatte oppnå full bonusopptjening for dette året.

Om en i tillegg oppnår en uttelling på det ikke kvantitative bonuselementet vil dette komme i tillegg, forutsatt at en ikke overskrider 50% av grunnlønn. Noe en gjør i dette eksempelet.

Kontakt oss