Kunstig intelligens kan gi mer presise investeringer i morgendagens næringsliv

Publisert: 19.06.2024

Investinor investerer i morgendagens næringsliv. Det er liten tvil om at kunstig intelligens (KI) vil spille en viktig rolle i fremtiden, og Investinor har derfor arbeidet systematisk med å integrere KI-løsninger i investeringsprosessen vår.

Tilnærmingen er todelt. Eksternt vil stadig flere selskaper i porteføljen og investeringsuniverset til Investinor bruke kunstig intelligens til å skape nye produkter og tjenester. Det skaper spennende investeringsmuligheter for selskapet. Internt brukes kunstig intelligens for å fatte bedre og mer effektive investeringsbeslutninger. For å oppnå dette har Investinor vært opptatt av å innføre kunstig intelligens i et kontrollert tempo. Det første skrittet har vært å høste de lavthengende fruktene.

En tidkrevende oppgave for ventureinvestorer er å systematisere investeringsmuligheter. Årlig får Investinor 400-500 henvendelser fra selskaper og fond. Tidligere måtte den enkelte investeringsmedarbeider hente nøkkelinformasjon om mulige nyinvesteringer fra presentasjoner, regneark og møtereferat, og deretter lagre informasjon i en database for videre prosessering. I dag er dette overlatt til en KI-assistent. Dette frigjør tid og ressurser til viktigere oppgaver.

Et felt hvor vi virkelig opplever at KI kan skape verdi, er som verktøy for å effektivisere våre strategiske prosesser. Her jobber vi bredt.

Investinor ønsker å rette direkteinvesteringene mot selskaper som befinner seg i den såkalte Serie A-fasen. Slike selskaper har typisk utviklet et produkt som har fått positive tilbakemeldinger i markedet, og nå trenger ekstern kapital til videre vekst og utvikling. Men hovedtyngden av selskapene som kontakter Investinor i løpet av et år, befinner seg på et tidligere stadium i utviklingen enn dette. Mange er nyetablerte, og vil normalt stå overfor flere år med kapitalkrevende utvikling før de kan lansere et produkt i markedet. For investorer er det vanskelig å vite hvilke selskaper som vil komme seg velberget gjennom «dødens dal». Men ved hjelp av KI kan Investinor identifisere selskaper som vi mener har gode forutsetninger for å bli et fremtidig Serie A-selskap.

Sentralt i dette arbeidet står et egenutviklet KI-verktøy kalt Trønderbrain. Dette verktøyet samler data om relevante selskaper fra blant annet selskapspresentasjoner, nettsteder og nyheter, og rangerer deretter selskapene utfra ulike parametere slik som gründerteam, markedspotensial, konkurransesituasjon, medinvestorer og ESG-profil. Utfra dette gis selskapet en score. Samtidig får investeringsteamet en serie spørsmål som KI-agenten mener er sentrale når man skal gjøre en mer kvalitativ vurdering av «caset».

Denne screeningen gir ikke absolutte svar på hvilke selskaper Investinor bør satse på, men reduserer antall relevante selskaper fra et hundretall til noen titalls. Som et resultat av kartleggingen vet Investinor hvilke selskaper det er verdt å undersøke nærmere.

Investinor investerer ikke bare i selskaper, men også i fond. Da forbudet mot ko-investeringer ble opphevet i 2023 ble investeringsuniverset utvidet med over 400 av Norges antatt beste oppstartsselskaper. Ved å mate Trønderbrain med informasjon om disse selskapene, kan fondsinvesteringene brukes for å gjøre mer presise direkteinvesteringer.

Et annet område hvor datadrevne vurderinger blir stadig viktigere for tidligfaseinvestorer, er innenfor ESG (Environmental, Social, Governance). Ved hjelp av Trønderbrain vurderes og rangeres selskapenes risikofaktorer basert på teknologitype, sektor og andre forhold knyttet til det såkalte fotavtrykket. Men vel så viktig er det å identifisere selskaper som utvikler produkter og tjenester som kan løse ett eller flere bærekraftsproblem (det såkalte håndavtrykket). Disse vurderingene gjøres med utgangspunkt i ESG-rammeverk som SDGs (Sustainable Development Goals) og CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). I forlengelsen av dette brukes KI-verktøy til å estimere både negativ og positiv påvirkning fra potensielle nyinvesteringer. Selv om disse analysene er langt fra perfekte, er kvaliteten på dem likevel langt bedre enn det som normalt ville blitt gjort på dette stadiet i utvelgelsesprosessen. En annen klar fordel, er at samme metodikk brukes til å vurdere alle selskapene. Dette har stor verdi for investorer som typisk vil forsøke å sammenligne og rangere mange selskaper.

KI er med andre ord blitt et sentralt verktøy for både å effektivisere interne prosesser og for å gjøre Investinors investeringer mer treffsikre. Ved å automatisere manuelle og tidkrevende oppgaver får de ansatte mer tid til å møte mennesker og utføre andre oppgaver som er viktige for å fatte gode investeringsbeslutninger.

Artikkelen ble først publisert i Statens eierrapport 2023, som ble lagt frem  12. juni 2024. Taler og innlegg fra fremleggelsen finnes her.

Junior Associate Mika Myrseth er hovedarkitekten bak Trønderbrain, som er utarbeidet i tett samarbeid med fagavdelingene i Investinor. Foto: Henrik Fjørtoft

Næringsminister Cecilie Myrseth la frem Statens eierrapport i Oslo 12. juni. Foto: NFD / David Berg Tvetene

Kontakt oss