Personvernerklæing

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler og lagrer personopplysninger du deler med oss, og hvilke rettigheter du har. Personvernerklæringen gjelder for Investinor AS og dets datterselskap («Investinor», «vi» eller «oss»). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om personer involvert i eller berørt av vår investeringsvirksomhet, mottakere av vårt nyhetsbrev, besøkende på våre hjemmesider, deltakere på våre arrangement, leverandører og samarbeidspartnere.  

Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

Nedenfor fremgår en oversikt over hvilke formål vi typisk behandler personopplysninger for, hvilket rettslig grunnlag vi har for registreringen og hvilke personopplysninger vi typisk registrerer:

 

Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 a) (samtykke). Informasjonen vil bli lagret hos vår nyhetsleverandør Mailchimp (Mailchimps personvernerklæring https://www.intuit.com/privacy/statement/).

 

Arrangementer

Ved påmeldinger til eventuelle arrangementer lagrer vi kontaktopplysninger, allergier og matpreferanser dersom vi serverer mat, bilde av deltakere dersom vi tar bilder eller videoer og vi sammenstiller en deltakerliste som evt. distribueres. Formålet med behandlingen er å administrere påmelding og deltakelse. Checkin benyttes for registrering av påmeldinger (Checkins personvernerklæring https://www.checkin.no/personvernerklaering). Behandlingsgrunnlaget i forbindelse med påmelding til arrangement er GDPR artikkel 6. nr. 1 f) (interesseavveining). Når det gjelder offentliggjøring av bilder og videoer vil vi be om samtykke dersom en person, og ikke selve arrangementet, er i hovedfokus. Det samme gjelder informasjon om matpreferanser og eventuell distribusjon av deltakerlister. Behandlingen skjer da med grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 a).

 

IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger som er lagret i IT-systemene våre vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 c, jf. GDPR artikkel 32 og GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

 

Investeringsvirksomhet

I forbindelse med investering og forvaltning av investert kapital er det nødvendig for oss å registrere og behandle personopplysninger (navn og kontaktinformasjon) om kontaktpersoner hos selskap vi vurderer å investere i eller som vi har investert i.Slik behandling av personopplysninger har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 f) (interesseavveining).

 

Kunnskapsforvaltning

For å forbedre og videreutvikle virksomheten vår, hender det at vi utarbeider maler og ser hen til tidligere investeringssaker i vår investeringsvirksomhet. Normalt vil det ikke finnes personopplysninger i dokumenter som gjenbrukes, men dersom det gjør det, vil alt bli anonymisert. Slik behandling av personopplysninger har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 f)

 

Administrasjon av leverandører og samarbeidspartnere

I forbindelse med vår investeringsvirksomhet benytter vi leverandører og samarbeidspartnere. For disse registrerer vi relevant kontaktinformasjon. Vi bruker informasjonen der det er nødvendig for å inngå og å gjennomføre avtaler med leverandører og andre forretningsforbindelser og for å kommunisere med og administrere forretningsforholdet. Slik behandling av personopplysninger har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

 

Vårt nettsted og applikasjoner

I informasjon om informasjonskapsler (Cookie-erklæring) gir vi deg mer informasjon om bruken av informasjonskapsler på vårt nettsted.

 

Hvem vi deler personopplysninger med

Tilgang til personopplysninger generelt er begrenset til personell hos oss som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn de som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre du eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til det eller utleveringen er lovpålagt. 

Våre IT-leverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller er tilgjengelig for den på annen måte i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du når som helst be oss om informasjon om hvilke databehandlere vi bruker.  

Det kan være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EØS. I slike tilfeller vil overføring og behandling utenfor EØS (tredjeland) skje i land godkjent av EU-kommisjonen eller i samsvar med gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger etter GDPR kapittel V. Skjer ikke overføring til land godkjent av EU-kommisjonen, vil overføring kun skje etter de garantier som er oppstilt i GDPR artikkel 46 (2). Hvilket grunnlag som er benyttet for overføring kan du få opplyst om du kontakter oss. Overføringsavtalen kan mottas ved å kontakte oss.

 

Hvor lenge beholder Investinor personopplysningene?

Vi sletter rutinemessig personopplysninger når det ikke lenger er behov for å lagre disse av hensyn til formålene de ble innsamlet for. Opplysninger som vi er pålagt å oppbevare etter lovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av samtykket ditt, skal slettes hvis du trekker tilbake samtykket.

 

Dine rettigheter

Du har rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Hvilke rettigheter du har avhenger av omstendighetene.  

 

Be om innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. For å sikre at personopplysninger utleveres til riktig person, kan vi be deg om å sende en skriftlig henvendelse. 

 

Trekke samtykke tilbake

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av samtykket ditt, skal slettes hvis du retter en henvendelse til oss og trekker tilbake samtykket.

 

Be om retting eller sletting

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre det dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. 

 

Dataportabilitet

 Du har rett til å få personopplysninger vi har registrert om deg overført til deg eller en annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format. 

 

Innsigelser

Vi håper du vil si ifra til oss dersom du er uenig i måten vi behandler personopplysningene dine på. Du kan også klage til Datatilsynet.

 

Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger generelt på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, formell (avtalemessig) og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger. og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.  

Vi har interne retningslinjer knyttet til informasjonssikkerhet, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

 

Endringer

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på www.investinor.no. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du henvende deg til oss på post@investinor.no eller benytte deg av kontaktskjemaet

Kontakt oss