Skattepolicy

Publisert: 03.03.2020

I tråd med forventninger fra eier nedfelt i Eierskapsmeldingen (Meld.St.8 2019–2020), har Investinor utarbeidet en policy for selskapets skatteatferd. Policyen vedtas av styret, og formidles til alle våre porteføljeselskaper som en del av vårt bidrag til å utvikle morgendagens næringsliv.

Om Investinor og vår skattepolicy

Investinor er et investeringsselskap eiet av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Vi investerer risikokapital i norske vekstselskaper, og skal gjennom aktivt eierskap bidra til at disse selskapene blir ledende i sine bransjer.

Alle våre investeringer gjøres på bakgrunn av grundige selskapsgjennomganger. I tilfeller hvor det indikeres brudd med våre prinsipper vil vi, sammen med selskapet og våre medinvestorer, arbeide for å etablere en praksis som er sammenfallende med vår policy.

Investinors skattepolicy hviler på tre grunnprinsipper:

1.    Bærekraft

Skatteinntekter er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Profitable selskaper bidrar til økte skatteinntekter, som igjen bidrar til finansiering av den enkelte stats utvikling. I Investinors samfunnsoppdrag, som er å utvikle morgendagens næringsliv, er skatteinntekter en sentral ringvirkning. Gjennom suksess i vårt arbeid vil vi indirekte bidra til finansiering av sentrale institusjoner som helse, velferd og utdanning, i tillegg til realkapital og infrastruktur.

2.    Opprinnelse og åpenhet

Våre porteføljeselskaper skal betale skatt til det land hvor verdiene skapes.

Investinors investeringsportefølje består av flere selskaper med global tilstedeværelse. Uavhengig av hvor virksomheten ligger, skal alle våre selskaper betale skatt til det vertsland hvor verdiene genereres. I tillegg forventes det at alle våre selskaper opptrer transparent overfor det enkelte vertslands skattemyndigheter, herunder gi tidsriktig og korrekt informasjon for å danne grunnlag for skattlegging av selskapet. Det forventes at våre selskaper følger skattelovgivningen i de land de driver virksomhet, både hva lovens bokstav og intensjon angår.

Gjennom aktivt eierskap skal Investinor sørge for at våre selskaper drives ansvarlig og profesjonelt. Det innebærer også at Investinor skal bidra til økt bevissthet rundt skattelovgivning og etterlevelse av de regler som gjelder for det enkelte selskapet.

3.    Integritet og rettferdighet

Investinor deltar ikke i kunstige ordninger for å redusere skatteprovenyet.

Investinor skal ikke med viten bidra til skadelig skattepraksis. Som minoritetsinvestor skal vi etter beste evne sørge for at våre selskaper ikke utøver skadelig eller potensielt skadelig skatteatferd. Samtidig vurderer vi det som hensiktsmessig at Investinors porteføljeselskaper benytter seg av de skatteinsitamenter som foreligger for sine virksomheter.

Våre porteføljeselskaper oppfordres videre til å:

 

     a) Etterleve skattelovgivningen

Selskapene må etterleve alle gjeldende lover og forskrifter i landende de har virksomhet i.

 

     b) Ikke ta del i uthuling av et lands skattegrunnlag og overskuddsflytting

Selskapene må ikke ta i bruk kunstige ordninger, som eksempelvis bruk av internprising for å flytte skattepliktig overskudd fra der de har sin virksomhet.

 

     c) Ikke ta del i aggressiv skatteplanlegging

Selskapene Investinor investerer i bør ikke ta del i noen form for aggressiv skatteplanlegging som tapper det lokale skattegrunnlaget.

Særskilt om Investinor

Investinor investerer hovedsakelig i verdipapirer som faller inn under fritaksmetoden i dagens skattemodell. Dette innebærer at våre inntekter i det alt vesentlige vil være skattefrie. Investinor betaler ellers norske skatter og avgifter i henhold til gjeldende regler, og fordrer at alle våre samarbeidspartnere gjør det samme.

Kontakt oss