Solid avkastning for «Nye Investinor»

Publisert: 01.03.2018

En fersk analyse viser en sterk avkastning for Investinor fra 2013. Eierskapet ble da flyttet til Nærings- og Fiskeridepartementet, samtidig som investeringsmandatet ble myknet opp.

 ­– Fra starten av 2013 kunne Investinor velge de mest spennende selskapene i vekstbransjer, noe som har vært helt avgjørende for å kunne levere en vesentlig forbedret avkastning, sier Haakon H Jensen, administrerende direktør i Investinor.

Investinor har i løpet av sin nær tiårige historie vært gjennom flere faser, med ulikt eierskap, sektorfokus, styre og ledelse. I perioden 2009–2012 hadde Investinor sterke sektorbaserte føringer blant annet innen reiseliv, miljø og maritim, som begrenset muligheten til å fritt plukke de beste investeringsmulighetene. I 2012 ble eierskapet flyttet fra Innovasjon Norge til Nærings- og Fiskeridepartementet, samtidig som de sektorbaserte føringene ble myknet opp. De siste årene har også det meste av styret og ledelsen blitt skiftet ut.

– «Nye Investinor» har levert 26,5% årlig avkastning (realisert og urealisert) før kostnader, og 21,1% årlig netto etter kostnader. Det er vi stolte av, og vi ser frem til å øke realiseringstakten i porteføljen i de kommende årene, sier Jensen.

Følgende tabell viser årlig avkastning (internrente*):

2008-2012 2013-2017 2008-2017
Brutto -5,6% 26,5% -0,3%
Netto -9,2% 21,1% -4,1%

*Analysen er gjennomført av Investinor og verifisert eksternt av en global ekstern aktør i februar 2018. Avkastning er beregnet med utgangspunkt i datobaserte kontantstrømmer (inn- og utbetalinger til selskapene) samt revisorgodkjente markedsverdier pr. 31. desember 2017. Årlige regnskapsmessige kostnader er allokert ut ifra antall selskaper i respektive kvartal, men alle tidligfaseinvesteringer anses samlet å være like ressurskrevende som to øvrige/ordinære investeringer.  Skillet mellom investeringer frem til 2012 og fra 2013 er basert på førstegangsinvestering i respektive porteføljeselskap. Alle tall ekskluderer avkastning på finansporteføljen.

Kontakt oss