Sterk vekst for Investinor

Publisert: 04.09.2020

Investinor leverer en bruttoavkastning på 237,1 millioner kroner i andre kvartal. Det gjør kvartalet til det beste i selskapets historie. Resultatet skyldes blant annet en sterk utvikling på de børsnoterte aksjene.

– Det har vært et spesielt kvartal i kapitalmarkedet, og mange av selskapene i tidligere faser har hatt store utfordringer på kapitalsiden. Samtidig har de mer modne, børsnoterte selskapene hatt en svært god utvikling. Det gjør at vi alt i alt er svært fornøyd med utviklingen, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

I løpet av kvartalet gjorde Investinor én nyinvestering og 17 oppfølgingsinvesteringer i direkteinvesteringsmandatet. Totalt har Investinor nå 64 selskaper i porteføljen. Blant Investinors mest modne investeringer finner vi BerGenBio og poLight som begge er notert på Oslo Børs, og Calliditas Therapeutics, som er notert både på Stockholmsbørsen og New York børsen. Exact Therapeutics, hvor også Investinor er medeier, ble børsnotert etter kvartalets slutt.

– Investinor har også en spesiell rolle ettersom vi investerer der private, institusjonelle investorer i for stor grad er fraværende, og vi bidrar til å bygge en bro mellom fasene i kapitalmarkedet for lovende norske vekstselskaper. På grunn av de utfordringene koronaviruset har skapt for kapitaltilgang, har vi vært ekstra aktive på oppfølgingsinvesteringer i mange av våre selskaper dette kvartalet, sier Eidesmo.

I løpet av andre kvartal har porteføljeselskapene fått tilført 250,3 millioner kroner i ny kapital, hvorav 95 millioner kroner (37,9 prosent) kommer fra Investinor.

Netto avkastning i prosent for de siste fire kvartalene, målt ved ROI (driftsresultat/investeringsporteføljen), var på 9,3 prosent ved utgangen av kvartalet, mot et rullerende gjennomsnitt på 2,9 prosent for de siste fem årene.

– Vi forventer at porteføljen vil kunne gi en god avkastning i årene som kommer. Vi har også en klar ambisjon om å øke realiseringstakten i form av flere salg eller børsnoteringer fremover, sier Eidesmo.

Nytt mandat
Investinor har siden 1. mai 2020 forvaltet et nyopprettet mandat for fonds- og matcheinvesteringer. Innenfor mandatet kan Investinor investere i fond eller direkte i selskaper, enten gjennom syndikerte strukturer eller ved matching av private investorer. Innenfor dette mandatet fikk også Investinor i kvartalet tilført 1 milliard kroner fra regjeringens krisepakke.

– Investinor har over de seneste årene bygd opp et velfungerende system for å investere i norske vekst-og gründerselskaper. Denne kompetansen har vært medvirkende til at vi raskt har kunne styrke private venture- og oppstartsfond ved å tilføre dem penger umiddelbart. Dermed har Investinor kunnet ta en enda større rolle som en motsyklisk buffer i krisen, sier Eidesmo.

Investinor har gjennom kvartalet kommittert til sammen 278,5 millioner kroner i fem fond.

Investinors delårsrapport Q2 2020

***

Investinor forvalter 3 mandater på vegne av staten. Investinor har, etter at vi overtok flere oppgaver fra Innovasjon Norge i 2. kvartal 2020, investert i 71 selskaper, 15 såkorn- og venturefond, samt 31 presåkornfond. Investinor investerer i hele Norge og alltid sammen med private Investorer. Investinor søker å drive verdiøkende eierskap, med fokus på avkastning innenfor definerte ESG rammer. Til sammen i ordningene med direkte og indirekte investeringer er 502 selskaper tilført totalt 27,0 milliarder kroner, hvorav Investinor har tilført 6,5 milliarder kroner. Investeringene er i all hovedsak i norske selskap i tidlig fase som bygger opp morgendagens næringsliv. 

Terje Eidesmo

Kontakt oss