Tidenes beste år for Investinor

Publisert: 14.02.2021

(Trondheim, 11. februar 2021) Investinor leverer en bruttoavkastning på 279,4 millioner kroner i fjerde kvartal. Totalt for 2020 endte bruttoavkastningen på 491,2 millioner kroner. Det er det beste året i Investinors historie. Resultatet skyldes blant annet en sterk utvikling på de børsnoterte aksjene.

– Vi vet at det tar tid å realisere investeringer i venture. Investinor har vært tålmodige lenge. Det får vi nå betalt for, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner øremerket til direkte investeringer i norske vekstselskaper. Mandatet forvaltes på kommersielt grunnlag og investeringene foretas på like vilkår som private investorer. Ved utgangen av kvartalet består investeringsporteføljen av 64 selskaper. I løpet av kvartalet ble tre av Investinors porteføljeselskaper, Play Magnus AS, Cyviz AS og Skitude Holding AS, notert for handel ved Euronext Growth Oslo.  Investinor eier også de børsnoterte aksjene poLight og Bergen Bio.

– Vår oppgave er å øke tilfanget av kapital til vekstselskaper. Når selskapene blir notert på børsen har de nådd en viktig milepel, og børsen er et viktig redskap for videre finansiering og M&A. Ved en børsnotering får vi også en bedre markedsmessig verdivurdering av selskapene, og dette har løftet verdiene av porteføljen gjennom 2020, sier Eidesmo.

I kvartalet er det gjennomført én realisering, ved salg av aksjebeholdningen i det børsnoterte selskapet Calliditas Therapeutics AB.

– Det foregår enormt mye spennende entreprenørskap i Norge om dagen, og Investinor sitter sentralt i denne utviklingen. Det er en rekke av våre totalt 64 porteføljeselskap som er klar til å ta det neste steget. Vi vil styrke fokus på exit, men også børsnoteringer og andre strategiske alternativ blir viktig i årene fremover, sier Eidesmo.

Netto avkastning i prosent siste kvartal, målt ved ROI (driftsresultat/investeringsporteføljen), var 14,1% ved utgangen av kvartalet, mot et rullerende gjennomsnitt på 4,1% de siste fem år.

I løpet av kvartalet er det gjort investeringer for totalt 139,4 millioner kroner, fordelt på én nyinvestering og tolv oppfølgingsinvesteringer. Porteføljeselskapene er til sammen tilført 881,7 millioner kroner i ny kapital (emisjoner og lånefasiliteter), hvor Investinor står for 15,8 % av tilført kapital.

Siden etableringen av mandat for aktive direkteinvesteringer i 2008 er porteføljeselskaper tilført 12,6 milliarder kroner i ny kapital, hvorav 3,8 milliarder kroner (29,9%) fra Investinor og 8,8 milliarder kroner (70,1%) fra øvrige eiere. Det henvises til note en for mer detaljert informasjon.

Nytt mandat
Investinor har siden 1. mai 2020 forvaltet et nyopprettet mandat for fonds- og matcheinvesteringer. Innenfor mandatet kan Investinor investere i fond eller direkte i selskaper, enten gjennom syndikerte strukturer eller ved matching av private investorer. Innenfor dette mandatet fikk også Investinor i andre kvartal tilført en milliard kroner fra regjeringens krisepakke.

– Investinor har over de seneste årene bygd opp et velfungerende system for å investere i norske vekst-og gründerselskaper. Denne kompetansen har vært medvirkende til at vi også raskt har kunne styrke private venture- og oppstartsfond ved å tilføre dem penger umiddelbart. Dermed har Investinor kunnet ta en enda større rolle som en motsyklisk buffer i krisen, sier Eidesmo.

Les Investinors kvartalsrapport Q4 2020.

Om Investinor

Investinors investeringsvirksomhet er fordelt på tre hovedmandater. Aktive direkteinvesteringer og fonds-og matcheinvestering drives på kommersielle vilkår,  mens forvaltning av presåkorn- og såkornordningene drives med statsstøtteelementer og er  forvaltet på vegne av staten.

Investinor har, etter at selskapet overtok flere oppgaver fra Innovasjon Norge i 2. kvartal 2020, investert i 64 selskaper gjennom direktemandatet. Gjennom  matchemandat har Investinor investert i 12 selskaper og 7 fond. I tillegg er det investert i 15 såkorn- og venturefond, samt 31 presåkornfond. Investinor investerer i hele Norge og alltid sammen med private Investorer. Investinor søker å drive verdiøkende eierskap, med fokus på avkastning innenfor definerte ESG- rammer.

 Til sammen i ordningene med direkte og indirekte investeringer er 505 selskaper tilført totalt 16,3 milliarder kroner, hvorav Investinor har tilført 5,7 milliarder kroner og private investorer har tilført 10,6 milliarder kroner. Investeringene er i all hovedsak i norske selskap i tidlig fase som bygger opp morgendagens næringsliv. 

CEO i Investinor, Terje Eidesmo

Kontakt oss