Vedtekter

vedtatt 18.12.2023

§ 1 Firma

Selskapets navn er Investinor AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha forretningskontor i Trondheim kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å bidra til bedre kapitaltilgang i tidligfasemarked gjennom å utøve følgende virksomhet:

1 a) Aktive direkteinvesteringer
Mandatets formål er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal selskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. Mandatet skal ha hele landet som nedslagsfelt.

Investeringene skal være i form av aksjer eller ansvarlige lån. Investeringer i sektorer med
næringsmiljøer som har potensielt internasjonale konkurransefortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som utnytter ny teknologi og kompetanse og/eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer, skal prioriteres.

Av den opprinnelige innskuddskapitalen skal NOK 500 000 000 forbeholdes investeringer i marin næringsvirksomhet.

Investeringsfokus skal være bedrifter i tidlig vekstfase, med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen i tilfeller som er forenlig med formålet. Det kan gjennomføres oppfølgingsinvesteringer i senere faser. Det er også bevilget NOK 500 000 000 til mandatet som er forbeholdt investeringer i skog- og trenæringene, og som innenfor disse næringene også kan investeres i modne, unoterte bedrifter.

Perspektivet på investeringene skal være langsiktig. Selskapet skal ha en avhendingsstrategi for bedriftene i porteføljen.

Selskapets aksjekapital i den enkelte porteføljebedrift forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Ved kapitalutvidelse i en porteføljebedrift skal selskapets andel av kapitalutvidelsen som hovedregel utgjøre maksimalt 49 prosent, men med mulighet for i unntakstilfeller å utgjøre inntil 70 prosent under dette mandatet, forutsatt at risikoen i totalporteføljen ikke endres vesentlig.

1 b) Fond rettet mot skog- og trenæringene

For midlene forbeholdt skog- og trenæringene gjelder det som fremgår av 1 a) med følgende tillegg:

Innenfor mandatet kan selskapet, sammen med private investorer, i enkelttilfeller etablere og investere i tidsbegrensede fond som skal investere i skog- og trenæringene. Fondet skal etableres og forvaltes i tråd med markedsaktørprinsippet i statsstøtteretten.

2) Oppfølging av såkornfond

Såkornfondsordningene skal bidra til å utløse privat kapital til investeringer i tidlig fase. Fondene skal tilby risikovillig kapital og relevant kompetanse.

Fondene er privat forvaltet.
Såkornfond opprettet i 2014 eller senere skal følges opp i tråd med notifiseringen til EFTAs overvåkingsorgan 104/13/COL og tilhørende regelverk fra departementet 27.4.2020. Såkornfond opprettet fra 2006 til 2008 skal følges opp i tråd med notifiseringen til EFTAs overvåkingsorgan 180/05/COL, 181/05/COL, 61/06/COL, 62/06/COL og tilhørende regelverk fra departementet 27.4.2020. Utlån til såkornfond opprettet i perioden kan finansieres gjennom lån fra Norges Bank. Mandatet innebærer også forvaltning av overtatte porteføljeselskap og garantiforpliktelser fra avviklede såkornfond gjennom datterselskapet Såkorninvest Midt-Norge AS.

3) Oppfølging av pre-såkornfond

Formålet med ordningen er å delfinansiere og utløse privat investeringskapital til innovative vekstbedrifter som er under fem år. Oppfølgingen skal skje i tråd med betingelsene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) for støtte som er forenlig med EØS-avtalen, jf. GBER artikkel 1 – 9 og artikkel 22 for fond opprettet før 2016 og artikkel 21 – 22 for fond opprettet senere. Ordningen skal følges opp i tråd med regelverk for ordningen fra departementet 27.4.2020 og melding til EFTAs overvåkingsorgan GBER 27/2015/Risk capital og GBER 15/2016/Risk capital.

4) Koinvesteringsfondet for Nord-Norge

Fondet er opprettet for å øke kapitaltilgangen for bedrifter i tidlig fase. Bedriftene det investeres i skal være lokalisert i Nord-Norge. Investeringene skal være sammen med private investorer på prosjektbasis, der private investorer deltar med minst like mye som staten i enkeltinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer. Nærmere betingelser for fondet er gitt i regelverk for ordningen fra departementet 27.4.2020.

5) Fonds- og matchinginvesteringer

Formålet med mandatet er å fremme økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for tidligfasekapital i Norge.

Innenfor mandatet kan Investinor investere i fond, gjennom syndikerte strukturer og ved matching av private investorer. Investeringene skal rettes mot bedrifter i venturefasen og tidligere utviklingsfaser. De private forvalterne eller investorene skal stå for utvelgelsen og oppfølgingen av investeringsobjektene.

Mandatet innebærer også at Investinor kan samarbeide med Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF) om egenkapitalvirkemidler.

For fondsinvesteringer og syndikerte investeringer skal den private andelen av transaksjonene utgjøre minst 51 pst. Ved matching kan Investinor høyst ta en lik andel som den private investoren. Selskaper som er heleid av det offentlige, regnes i denne sammenheng ikke som private. For investeringer i fond som opererer i flere land, forventes det at minimum en andel tilsvarende Investinors eierandel, investeres i Norge.

6) Fonds- og matchinginvesteringer i Nord-Norge

Investinor skal følge opp mandatet i tråd med eget oppdragsbrev og regelverk fra departementet.

7) Oppfølging av NATOs innovasjonsfond

Investinor skal følge opp den norske stat sin deltakelse og engasjement i NATOs innovasjonsfond i tråd med oppdragsbrev fra Forsvarsdepartementet.

§ 4 Generelle bestemmelser

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån ut over det som følger av oppdraget med å følge opp såkornordningene. Selskapet kan ikke forvalte kapital på vegne av andre enn staten, med unntak for mandatet for skoginvesteringer, jf. § 3 punkt 1 b). Forvaltningen av fond hvor deler av midlene kommer fra private må utgjøre mindre enn 20 pst. av selskapets aktivitet.

Investeringsvirksomheten ut over oppfølgingen av ordningene med pre-såkornfond og såkornfond, skal innrettes slik at den ikke innebærer statsstøtte til forvaltere, medinvestorer eller porteføljebedrifter. Investeringsbeslutninger skal fattes på kommersielt grunnlag og på armlengdes avstand fra staten. De enkelte investeringene skal foretas samtidig og på like vilkår som private medinvestorer (pari passu). Investinor skal ha kriterier for investeringsvirksomheten. Valg av forvaltere og valg av medinvestorer skal skje gjennom en åpen, transparent, ikke diskriminerende og objektiv prosess, for hver investering.

§ 5 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er på NOK 2 701 750 000 fordelt på 270 175 aksjer, hver pålydende NOK 10 000.

§ 6 Styret

Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer. Aksjonærvalgte styremedlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

§ 7  Vesentlige endringer i selskapets virksomhet, investeringsfond, dekning av
forvaltningskostnader mv.

Aktuelle vesentlige endringer i selskapets virksomhet, herunder opprettelse av datterselskaper og stemmegivning i generalforsamlingen til datterselskaper med unntak av saker som er del av normal drift, skal meddeles selskapets eier minst tre uker før planlagt endelig behandling i styret.

Midler som skal benyttes til investering, skal overføres fra Investinor til datterselskapene/fondene under de respektive mandatene. Enhver beslutning om å overføre slike midler fra datterselskapene tilbake til Investinor, krever vedtak av generalforsamlingen i Investinor. Dette inkluderer beslutninger om å hente utbytte fra datterselskapene/fondene. Dersom datterselskapene/fondene oppløses, skal midlene tilbakeføres uavkortet til staten.

Kostnader til oppfølging av mandat 2, 3, og 7 dekkes gjennom oppdrag fra Staten. Forvaltningen av mandat 1, 4, 5 og 6 dekkes av de respektive datterselskapene/fondene, i tråd med kontrakter eller egne regelverk. Inngåelser og endringer av kontrakter med datterselskapene/fondene som gjelder Investinors ytelse av forvaltertjenester overfor datterselskapene/fondene må godkjennes av generalforsamlingen i Investinor.

Fond hvor deler av midlene kommer fra private, jf. § 3 punkt 1 b), skal forvaltes av selskapets datterselskap, i tråd med markedspraksis. Forvaltningen dekkes av fondet. Kontrakter mellom selskapet, datterselskapet og fondet skal inngås på markedsmessige vilkår og godkjennes av styret i Investinor.

§ 8 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et annet styremedlem eller daglig leder.

§ 9 Nærmere om årsregnskap og rapportering

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022.  Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

Selskapet skal føre separate regnskap og rapportere særskilt for de ulike mandatene gitt i § 3.

Informasjon om selskapets ulike ordninger, herunder regelverk for ordningene og lenker til
notifiseringer og meldinger til EFTAs overvåkingsorgan skal publiseres på selskapets hjemmesider.

§ 10 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen
Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Trondheim eller i Oslo.

Kontakt oss