Vedtekter

Publisert: 06.10.2020

Vedtekter for Investinor AS, vedtatt 23.06.2020.

§ 1 Firma

Selskapets navn er Investinor AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha forretningskontor i Trondheim kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å bidra til bedre kapitaltilgang i tidligfasemarked gjennom å utøve følgende virksomhet:

1) Aktive direkteinvesteringer

Mandatets formål er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal selskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. Mandatet skal ha hele landet som nedslagsfelt.

Investeringene skal være i form av aksjer eller ansvarlige lån og skal foretas på kommersielt grunnlag og på like vilkår som private investorer.

Investeringer i sektorer med næringsmiljøer som har potensielt internasjonale konkurransefortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som utnytter ny teknologi og kompetanse og/eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer, skal prioriteres.

Av den opprinnelige innskuddskapitalen skal NOK 500 000 000 forbeholdes investeringer i marin næringsvirksomhet.

Investeringsfokus skal være bedrifter i tidlig vekstfase, med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen i tilfeller som er forenlig med formålet. Det kan gjennomføres oppfølgingsinvesteringer i senere faser. Det er også bevilget NOK 500 000 000 til mandatet som er forbeholdt investeringer i skog- og trenæringene og som innenfor disse næringene også kan investeres i modne, unoterte bedrifter.

Perspektivet på investeringene skal være langsiktig. Selskapet skal ha en avhendingsstrategi for bedriftene i porteføljen.

Selskapets aksjekapital i den enkelte porteføljebedrift forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Ved kapitalutvidelse i en porteføljebedrift skal selskapets andel av kapitalutvidelsen som hovedregel utgjøre maksimalt 49 prosent, men med mulighet for i unntakstilfeller å utgjøre inntil 70 prosent under dette mandatet, forutsatt at risikoen i totalporteføljen ikke endres vesentlig.

2) Forvaltning av såkornfond

Såkornfondsordningene skal bidra til å utløse privat kapital til investeringer i tidlig fase. Fondene skal tilby risikovillig kapital og relevant kompetanse. Fondene er privat forvaltet.

Såkornfond opprettet i 2014 eller senere skal følges opp i tråd med notifiseringen til EFTAs overvåkingsorgan 104/13/COL og tilhørende regelverk fra departementet 27.4.2020. Såkornfond opprettet fra 2006 til 2008 skal følges opp i tråd med notifiseringen til EFTAs overvåkingsorgan 181/05/COL, 181/05/COL, 61/06/COL, 62/06/COL og tilhørende regelverk fra departementet 27.4.2020. Utlån til såkornfond opprettet i perioden kan finansieres gjennom lån fra Norges Bank. Mandatet innebærer også forvaltning av overtatte porteføljeselskap og garantiforpliktelser fra avviklede såkornfond gjennom datterselskapet Såkorninvest Midt-Norge AS.

3) Forvalting av pre-såkornfond

Formålet med ordningen er å delfinansiere og utløse privat investeringskapital til innovative vekstbedrifter som er under fem år. Oppfølgingen skal skje i tråd med betingelsene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) for støtte som er forenlig med EØS-avtalen, jf. GBER artikkel 1 – 9 og artikkel 22 for fond opprettet før 2016 og artikkel 21 – 22 for fond opprettet senere. Ordningen skal følges opp i tråd med regelverk for ordningen fra departementet 27.4.2020 og melding til EFTAs overvåkingsorgan GBER 27/2015/Risk capital og GBER 15/2016/Risk capital.

4) Forvaltning av Koinvesteringsfondet for Nord-Norge

Fondet er opprettet for å øke kapitaltilgangen for bedrifter i tidlig fase. Bedriftene det investeres i skal være lokalisert i Nord-Norge. Investeringene skal være sammen med private investorer på prosjektbasis, der private investorer deltar med minst like mye som staten i enkeltinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer.Nærmere betingelser for fondet er gitt i reglementet for ordningen fra departementet 27.4.2020.

5) Mandat for fonds- og matchinginvesteringer

Formålet med mandatet er å fremme økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for tidligfasekapital i Norge.

Innenfor mandatet kan Investinor investere i fond, gjennom syndikerte strukturer og ved matching av private investorer. Investeringene skal rettes mot bedrifter i venturefasen og tidligere utviklingsfaser. De private forvalterne eller investorene skal stå for utvelgelsen og oppfølgingen av investeringsobjektene.

Mandatet innebærer også at Investinor kan samarbeide med Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF) om egenkapitalvirkemidler.

De enkelte investeringene skal foretas på kommersielt grunnlag, samtidig og på like vilkår som private medinvestorer (pari passu). For fondsinvesteringer og syndikerte investeringer skal den private andelen av transaksjonene utgjøre minst 51 pst. Ved matching kan Investinor høyst ta en lik andel som den private investoren. Selskaper som er heleid av det offentlige, regnes i denne sammenheng ikke som private. For investeringer i fond som opererer i flere land, forventes det at minimum en andel tilsvarende Investinors eierandel, investeres i Norge.

Investinor skal ha kriterier for investeringsvirksomheten. Valg av fond og medinvestorer skal skje gjennom en åpen, transparent, ikke diskriminerende og objektiv prosess, for hver investering.

Generelle bestemmelser

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån ut over det som følger av oppdraget med å forvalte såkornordningene. Selskapet kan ikke forvalte kapital på vegne av andre enn staten.

Investeringsvirksomheten ut over oppfølgingen av ordningene med pre-såkornfond og såkornfond, skal innrettes slik at den ikke innebærer statsstøtte til forvaltere, medinvestorer eller porteføljebedrifter. Selskapet har anledning til å foreta matchinginvesteringer med midler fra mandatet for koinvesteringsfondet for Nord-Norge eller mandatet for fonds- og matchinginvesteringer, i bedrifter som har finansiering fra mandatet for presåkornfond. For øvrig har selskapet ikke anledning til å foreta nyinvesteringer direkte i bedrifter som har finansiering av midler fra de andre mandatene.

§ 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er på NOK 2 446 000 000 fordelt på 244 600 aksjer, hver pålydende NOK 10 000.

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer.

Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

§ 6 Behandling av saker som innebærer vesentlige endringer i selskapets virksomhet

Aktuelle vesentlige endringer i selskapets virksomhet, herunder opprettelse av datterselskaper og stemmegivning i generalforsamlingen til datterselskaper med unntak av saker som er del av normal drift, skal meddeles selskapets eier minst tre uker før planlagt endelig behandling i styret.

§ 7 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et annet styremedlem eller daglig leder.

§ 8 Nærmere om årsregnskap og rapportering

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

Selskapet skal føre separate regnskap og rapportere særskilt for de ulike mandatene gitt i § 3.

Informasjon om selskapets ulike ordninger, herunder regelverk for ordningene og lenker til notifiseringer og meldinger til EFTAs overvåkingsorgan skal publiseres på selskapets hjemmesider.

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Trondheim eller i Oslo.

 
Kontakt oss