Venture ned og Investinors andel opp

Publisert: 26.05.2016

Ventureinvesteringene i Norge falt ned til rekordlavt nivå i andre halvår 2015. Investinor sto for 48 prosent av den investerte venturekapitalen i perioden.

Venturekapitalinvesteringene* i Norge nådde et nytt bunnivå i andre halvår 2015. Medlemmene av European Venture Capital Association (EVCA) investerte bare 199 millioner kroner i perioden – det laveste nivået siden finanskrisen (se grafikk).

Motsyklisk markedsandel
Ser vi året 2015 under ett, investerte EVCA-medlemmene 497 millioner kroner i venture-markedet, mens Investinor investerte 183 millioner kroner – det vil si 37 prosent av kapitalen.

Det er omtrent på dette nivået Investinor har ligget siden selskapet kom inn i markedet i 2009: En tredel av den EVCA-kapitalen som er investert i Norge siden da har kommet fra Investinor.

I perioder der de private aktørene investerer mer, for eksempel i 2010 og 2014, har Investinors markedsandel gått noe ned, mens den har økt i de «tørre» periodene.

Fallende langsiktig trend
─ Realinvesteringer i norsk næringsliv har vokst jevnt siden 2010 (se figur). Utviklingen i venture-investeringene går derimot i motsatt retning.  Totale venture-investeringer i norske foretak nådde et rekordlavt nivå andre halvår 2015, på like under 200 millioner kroner. Trenden er fallende både i absolutte beløp, men også antall nyinvesteringer, kommenterer Ragnhild Sjoner Syrstad, analytiker i Menon Economics.

Venture ned i hele Norden
De andre nordiske markedene har også en nedadgående trend for venture-investeringer, men Norge skiller seg særlig negativt ut (se figur).

Fjorårets utvikling for venture-investeringer i Finland var svak, men investeringene har holdt seg relativt stabile siden 2012. I Finland gjøres det også mange investeringer i den aller tidligste fasen (Start-up). Her er finnene på nivå med Sverige.

Flere typer risikokapital
Dårlige venture-tall i Norge til tross – det er viktig å huske på at det finnes flere investorer i markedet. Forretningsengler (privatpersoner), industri og investeringsselskap som ikke er medlemmer av EVCA, gjør også venturelignende investeringer i tidligfasebedrifter. Markedet behøver altså ikke være helt tørt, selv om ventureinvesteringene uteblir.

Dataene fra EVCA og MENON Economics er imidlertid en god indikator på tilstanden i markedet over tid, for det er de samme aktørene som rapporterer inn, på samme konsistente måte. Dataene er således robuste mot tilfeldigheter og feil.

*Venturekapital investert fra medlemmer i European Venture Capital and Private Equity Association, eksklusive socondary-fond (fond som kjøper porteføljer).

Kontakt oss