Investinor legger frem ringvirkningsrapport

Publisert: 25.09.2019

Siden Investinor fikk endret mandat i 2013 har selskapet hatt en avkastning på 275 millioner kroner på sine aksjeinvesteringer. Samtidig har Investinor også bidratt til en rekke positive ringvirkninger siden etablering. Blant annet har Investinors investeringer i 82 ulike selskaper medvirket til at selskapene har fått tilført ytterligere 7 milliarder kroner fra private investorer.

– Investinor har til nå vært gode til å rapportere avkastningen av selskapets virksomhet, men vi har ikke vært flinke nok til å synliggjøre de andre måtene Investinor bidrar til å utvikle det norske økosystemet for vekstkapital på. Ringvirkningsrapporten får enda tydeligere frem hvordan staten har bygd opp et viktig og effektivt verktøy for å utløse vekstkapital også fra andre investorer, og samtidig bygge eierkompetanse som utvikler selskapene og mobiliserer kompetanse og nettverk til porteføljebedriftene. Det finnes i dag ikke andre miljøer som umiddelbart kan ta over denne rollen, sier Thomas Falck, styreleder i Investinor.

På oppdrag fra Investinor har Impello laget rapporten «Ringvirkninger som følge av Investinors investeringer» for å belyse Investinors rolle i utviklingen av norsk næringsliv. Rapporten viser at Investinors økonomiske resultater bærer preg av at selskapet fra 2009 til 2013 hadde et strammere mandat. Verdiendring fra investeringsvirksomheten var på minus 346 millioner kroner i perioden 2009 og 2013, og pluss 275 millioner kroner i perioden 2013 til andre kvartal 2019. Forbedringen kan ifølge rapporten tilskrives endring av mandat og strategi, samt bygging av kompetanse og erfaring i Investinor.

– Investinor ble etablert med et mandat som begrenset investeringsfriheten vår, og som dermed påvirket avkastningen negativt. Etter at eier endret mandatet i 2013 har Investinor vist en vesentlig forbedret evne til å generere avkastning. Selv om vi enda ikke er i mål har staten bygd opp et sterkt fagmiljø, som gjennom sitt aktive eierskap tilfører oppstartsselskaper styringsevne og investeringskompetanse få andre aktører besitter i det norske markedet, sier konstituert administrerende direktør Tor Helmersen i Investinor.

Innebygd markedsstyringsmekanisme
Investinors mandat innebærer at selskapet aldri kan ta en eierdel over 49 prosent i et selskap. Det betyr at Investinor er nødt til å bygge relasjoner med private investorer som kan delta i investeringene. Et resultat av denne modellen er at Investinors investeringer på 3 milliarder siden oppstart har medvirket til å utløse så mye som 7 milliarder kroner fra private investorer og 1 milliard kroner i offentlig støtte. Hele 2,9 milliarder kroner er tilført fra utenlandske medinvestorer.

– Det ligger i vår natur og implisitt i vårt mandat at vi må bygge et nettverk av medspillere på investorsiden, både nasjonalt og internasjonalt. At andre investorer investerer like mye, eller mer, kapital sammen med oss er en viktig katalysatoreffekt for virksomheter. Gjennom denne måten å arbeide på har Investinor bygget opp Norges største investeringsnettverk innen tidligfase og venture, og er med på å fylle et kritisk gap i det norske kapitalmarkedet, sier Falck.

Profesjonalisering av porteføljeselskapene
Rapporten slår fast at Investinor har en helt sentral rolle i det norske økosystemet, ved at selskapet bidrar til utviklingen av det norske investeringsmiljøet. Investinor bidrar til at norske teknologiselskaper har lykkes med å hente finansiering både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg tar Investinor en aktiv rolle i strategi- og forretningsutvikling, samt rekruttering av riktig ledelse og styre gjennom de ulike fasene av selskapenes utvikling.

– Investinor er i front i venturebransjen på ESG, og dette er noe vi trekker inn i vårt arbeid i styrene i porteføljen. Andel av porteføljeselskaper som har etiske retningslinjer stiger raskt og vi gjør årlige ESG-gjennomganger i alle styrene i porteføljeselskapene og opplever at de i stadig større grad integrerer ESG i den ordinære virksomheten, sier Helmersen.

Samarbeid mellom industri og næringsliv
Rapporten peker også på et fjerde punkt der Investinor har opparbeidet seg en viktig rolle i det norske økosystemet, nemlig som en foretrukken forvalter for privat kapital. Et eksempel på dette er Shelterwood, et nytt investeringsfond forvaltet av Investinor, med formål å løfte norsk skogsektor. Her samarbeider Investinor med sentrale aktører i skognæringen som Skogeierforeningene, Borregaard, Norske Skog og Skogbrand – alle med høy industriell kompetanse. Shelterwood er det første initiativet hvor Investinor forvalter kapital for private investorer.

– Etter etableringen av Shelterwood har Investinor opplevd økende oppmerksomhet rundt vår forvalterkompetanse, og andre aktører har tatt initiativ til lignende modeller med Investinor som forvalter, sier Helmersen.

Rapporten kan leses her.

Kontakt oss