Nyinvestering i marin bioteknologi

Publisert: 01.11.2015

Investinor investerer 7 millioner kroner i Planktonic AS i Trondheim. Selskapet tilbyr verdensledende «spedbarnsmat» for fiskeyngel.

Planktonic vil fjerne en flaskehals for vekst i oppdrettsbransjen: startfôring av yngel.

En av årsakene til at anadrome* fiskearter som laks og ørret har vært svært vellykket som oppdrettsfisk, er at avkommet er relativt godt utviklet når det klekkes. Yngel fra laks og ørret er derfor i stand til å vokse på tørrfôr fra dag én.

Yngel fra de fleste andre oppdrettsarter, og særlig de som lever hele livet i saltvann, såkalte marine arter*, er derimot mindre robust og utviklet når den klekkes. Yngelen må derfor fôres med levende fôr basert på dyreplankton fram til den er tilstrekkelig utviklet til å spise tørrfôr. Denne yngelen krever også høy kvalitet på fôret for å overleve og vokse.

Levendefôret som er tilgjengelig på markedet i dag har ikke riktig kvalitet for mange arter. Det er dessuten arbeidskrevende for oppdretterne å bruke og det er svært kostbart. Startfôring av yngel er derfor en vesentlig flaskehals videre vekst i den globale oppdrettsnæringen.

Kan gjøre flere arter lønnsomme
Planktonic tilbyr startfôr som i forsøk har vist seg å gi dramatisk forbedring i overlevelse og veksttakt for yngelen. I tillegg er fôret kostnadseffektivt og enkelt å bruke for oppdretterne.

─ Planktonics fôrprodukter kan gjøre det mulig å drive lønnsom oppdrett av flere marine arter man så langt ikke har lykkes med, og kan dermed få stor betydning for internasjonal sjømatindustri, sier Ronny Vikdal, investeringsdirektør i Investinor.

Lite selskap med stort potensial
Planktonic AS ble etablert i 2008 av gründerne Nils Tokle og Håvard Aakerøy. Nils Tokle er marinbiolog og en ledende forsker innen sitt fagfelt, mens Håvard Aakerøy har mange års ledererfaring innen oppdrettsnæringen.

Selskapet har i dag fire ansatte og omsatte i 2014 for 3,6 millioner kroner.

Tilfører kapital og kompetanse
─ Gründere av Planktonic gir et solid inntrykk, de har ledende kompetanse innen sine fagfelt, og selskapets forretningsmodell er smart og kapitaleffektiv. Planktonics opererer dessuten i et marked som Investinor kjenner godt, slik at vi kan bidra aktivt i videreutviklingen av selskapet, sier Ronny Vikdal.

Investinor har fra før en portefølje av marine investeringer: Nordic Halibut (kveiteoppdrett), Smartfish (medisinsk ernæring), Ayanda (Omega 3-produkter) og Cryogenetics (avlsteknologi).

Stort globalt marked
Startfôr til marin yngel i dag er en internasjonal voksende industri som samlet omsatte for 7,5 milliarder kroner i 2014, hvorav 2,5 milliarder fra levende fôr.

Verdensmarkedet for oppdrett av marine arter (saltvannsarter) var i 2014 på cirka 60 milliarder kroner.

Henter inn 10 millioner kroner
Planktonic gjennomfører en emisjon på totalt 10 millioner kroner, hvorav 7 millioner kroner kommer fra Investinor.

Øvrige eiere i selskapet er gründerne, samt en gruppering investorer fra Midt-Norge med erfaring fra oppstartselskap.

* Anadrome arter som laks og sjøørret formerer seg, klekkes og tilbringer de første levestadiene i ferskvann, før de svømmer ut i havet. Marine arter lever hele sin livssyklus i saltvann. Eksempler på marine oppdrettsarter er ​havabbor, havkaruss og kveite.

Kontakt oss