Pre-såkornmatching

Publisert: 16.09.2020

Mandat

En matche-investering innebærer at Investinor investerer direkte i enkeltselskaper i pre-såkornfasen sammen med aktive private investorer, både norske og utenlandske, alene og i syndikater. Medinvestor skal være aktiv i oppfølgingen av selskapet. De enkelte investeringene skal foretas på kommersielt grunnlag og være på samme kommersielle vilkår som de øvrige private investorer (pari passu). Minst 30% av investeringen må foretas av en ny uavhengig privat investor eller et syndikat. Matching vil skje som investering i form av egenkapital eller konvertible lån. Investinor skal ikke eie mer enn 49% i et selskap og kan høyst ta 49% i de respektive finansieringsrundene. Den private andelen av transaksjonen skal utgjøre minst 51 %.

Investinor har hovedfokus på medinvestorer og selskaper som bidrar til norsk verdiskaping. Mandatet inneholder ingen sektorbegrensninger, men Investinor skal prioritere investeringer i sektorer med næringsmiljøer som har potensielt internasjonale konkurransefortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som utnytter ny teknologi og kompetanse og/eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer.

I tillegg til mandatet beskrevet over, har Investinor tatt over mandatet for og forvaltningen av pre-såkornfondet som tidligere lå under Innovasjon Norge. Du finner mer informasjon her.

Vurderingskriterier

 • Medinvestoren(e) investerer i selskaper som befinner seg i pre-såkornfasen
 • Medinvestoren(e) har sterk kompetanse innen aktuell sektor, erfaring med verdiskaping gjennom aktivt eierskap, har god finansieringsevne og et relevant nettverk
 • Medinvestoren(e) skal være aktiv i oppfølgingen av selskapet
 • Selskapet det investeres i har et stort markedspotensial, et kompetent team og fremtidsrettet teknologi og/eller forretningsmodell
 • Medinvestoren(e) og selskapet har vilje og evne til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG)
 • Investinor har hovedfokus på medinvestorer og selskaper som bidrar til norsk verdiskaping. Det eksisterer ingen sektorbegrensninger
 • Typisk investering fra Investinor vil være i størrelsesorden MNOK 1- 2,5-i pre-såkornfasen

Prosess

Det er ønskelig at kontaktskjemaet benyttes ved innsending av investorpresentasjon.

 1. Oppfyller forvalter/fondet vurderingskriteriene blir det i første omgang gjennomført et telefon-/videomøte mellom forvalter og Investinor for en initell gjennomgang av investorpresentasjonen.
 2. Dersom Investinor etter det første møtet ønsker å gå videre i prosessen, blir forvalter invitert til en mer detaljert gjennomgang.
 3. Dersom forvalter/fondet går videre, vil det bli en grundig gjennomgang, en due diligence prosess. Investinor vil ut fra en helhetsvurdering vurdere hvilke forvaltere/fond som tas videre til beslutning.
 4. Innstilling behandles i Investinor som beslutter om Investinor skal investere i pre-såkornfondet.

Investinor som investor

Investinor har som mål å være en forutsigbar og attraktiv langsiktig investor som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk. Investinor skal oppnå markedsmessig avkastning på sine fondsinvesteringer. Gjennom pre-såkorninvesteringene vil Investinor bidra til å styrke eksisterende og nye fondsmiljø.

Det skal inngås en aksjonæravtale mellom aksjonærene i pre-såkornfondet på markedsriktige vilkår som regulerer forholdet mellom aksjonærer og hvordan fondet skal operere og ledes. Investinor legger vesentlig vekt på at både forvalterteam, medinvestorer og selskap har evne og vilje til å ta sitt samfunnsansvar på alvor (ESG) og utøver god forretningsskikk.

Det er de private forvalterne som skal stå for utvelgelsen og oppfølgingen av investeringsobjektene. Forvalterne rapporterer i predefinerte rapporteringsmaler til Investinor. Investinor vil løpende vurdere hvorvidt vi kan bidra med mer enn kapital, eksempelvis benchmark (hvilke pre-såkornfond gjør det bra og hvorfor) og mer aktiv oppfølging av forvalterne.

Kontakt oss