Skal investere 300 mill. kr i norske skog-selskaper

Publisert: 03.07.2023

Investinor, KLP og skognæringen lanserer 3K6 Skoginvest, et nytt investeringsfond som skal investere i nyskapende bedrifter innen norsk skogrelatert sektor.

Fondet, som er under etablering, vil bli det første av sitt slag i Norge. Investinor og KLP investerer 150 millioner kroner hver i fondet, mens skognæringen skyter inn eiendeler gjennom selskapet Shelterwood AS. Fondet skal forvaltes av Investinor, som har lang erfaring med investeringer i skogsektoren (les mer her).

— Investinor skal bygge morgendagens næringsliv. Målet er å gjøre Norge rikere og verden grønnere.  Bærekraft og digitalisering skaper store muligheter for den tradisjonsrike skognæringen. Men behovet for kompetent kapital og aktivt eierskap er stort. Derfor etablerer vi nå 3K6 sammen med ledende private investorer for å sikre langsiktig industrielt eierskap og tilgang på kapital, sier fung. administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor.

KLPs konsernsjef Sverre Thornes sier at KLP som kommune- og helse-pensjonsselskap er opptatt av å gjøre gode langsiktige investeringer og bidra til næringsutvikling rundt om i Norge:

— Skog er en viktig naturressurs med stort potensial som bærekraftig innsatsfaktor til verdiskaping. Vi gleder oss over å være med på å etablere 3K6, som blir et fond som skal investere i næringsutvikling innen skogsektoren her i landet, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Shelterwood er et investeringsselskap som eies av sentrale aktører i skognæringen samt Investinor. Det investerer i selskaper i tidlig vekstfase innen skogrelatert sektor, og har blant annet Arbaflame og Store Norske Elementfabrikker i porteføljen (les mer her).

— Skal Norge lykkes med det grønne skiftet, må vi satse på de fornybare næringene. Skog er en av dem. Vi ønsker å bidra til overgangen mot en mer bærekraftig fremtid samtidig som vi skaper vekst og verdiskapning i Norge, sier styreleder Anders Øynes i Shelterwood.

Stort potensial for norsk trevirke

Volumet av tømmer som hogges i Norge har økt de siste årene. Rundt en tredel av volumet eksporteres.  Eksportverdien ligger rundt 80 milliarder kroner over et 20-årsperspektiv, mens foredling i Norge har et anslått verdiskapingspotensial på 3600 milliarder kroner i den samme perioden. Fondets navn 3K6, en forkortelse for 3600, forteller hva partnerne jobber for: Å høste de store verdiene som ligger i videreforedling og næringsutvikling av norsk trevirke.

— Hvert år går Norge glipp av stor verdiskapning fordi vi sender ubehandlet tømmer ut av landet. Ved å videreforedle tømmer kan vi ikke bare skape store verdier, men også bidra til å utvikle industriarbeidsplasser og lange verdikjeder i Norge. Dette er grønn vekst i praksis, sier Kongsnes.

Sektor i kraftig vekst

Flere trender jobber for norsk skog.

Bærekraftig byggeri vokser kraftig, hvor tre tar markedsandeler fra andre byggematerialer og tekniske begrensninger for tre i bygg er kraftig redusert.

Samtidig skjer det store fremskritt på biokjemi og material-siden, som gjør at fornybare skogprodukter i større grad kan erstatte fossilbaserte produkter. Dette, i kombinasjon med økt automatisering og digitalisering, bidrar til nye markedsmuligheter og økende etterspørsel for næringen.

— For å utnytte mulighetene disse trendene skaper, må det stilles kapital til rådighet for lønnsomme investeringer i industrien. Etableringen av 3K6 er et viktig skritt på veien, sier Øynes.

Faktabokser

Om 3K6 Skoginvest

3K6 Skoginvest er et nytt investeringsfond som skal oppnå attraktiv avkastning gjennom investeringer i bedrifter innen skogrelatert sektor fokusert på videreforedling av skog. Fondet vil investere i growth equity- og venturefasene med mål om å delta i utviklingen av morgendagens bærekraftige skogindustri. Fondet vil starte med en forvaltningskapital på ca. 300 millioner kroner samt en oppstartsportefølje bestående av fire selskap. Ambisjonen er å oppkapitalisere fondet ytterligere de første årene. Fondet har med velrennomerte institusjonelle investorer med fra start, slik som Investinor, KLP og spydspisser innen skogbransjen som grunnleggere. Fondet forvaltes av Investinor gjennom et autonomt oppsett med eget investeringsteam, investeringskomité og styre.

Om Investinor
Investinor AS er Norges største tidligfaseinvestor med over 70 selskap og 29 fond i porteføljen. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer forsøker vi å gjøre utvalgte bedrifter verdensledende. Investinor kan gjøre direkte investeringer i selskaper, investere i såkorn- og venturefond, matche-investere sammen med private investorer i såkorn- og venturefaseselskap, samt gjøre pre-såkorninvesteringer i fond eller via matching. Investinor forvalter statens interesser i såkornfond- og presåkornordningen. Les mer på www.investinor.no og følg oss på LinkedIn og Facebook.

Om KLP
KLP er helse- og Norges pensjonsselskap som forvalter pensjonsrettighetene til over en million yrkesaktive og pensjonister. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Om Shelterwood
Shelterwood er et investeringsselskap eid av Norsk Skogkapital, Skogbrand, Norske Skog, Borregaard og Investinor. Det investerer i selskaper innen skogrelatert sektor som er i en tidlig vekstfase og som kan skape god avkastning til eierne og samtidig bidra til å løfte nasjonal skogrelatert sektor. Porteføljen består av Arbaflame, Store Norske Elementfabrikker, Modulize og Saga Wood.

— Hvert år går Norge glipp av stor verdiskapning fordi vi sender ubehandlet tømmer ut av landet. Ved å videreforedle tømmer kan vi ikke bare skape store verdier, men også bidra til å utvikle industriarbeidsplasser og lange verdikjeder i Norge. Dette er grønn vekst i praksis, sier Ann-Tove Kongsnes, fung. administrerende direktør i Investinor.

Ann-Tove Kongsnes, fung. administrerende direktør i Investinor.

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

Anders R. Øynes, styreleder i Shelterwood

Kontakt oss