Nytt godt år for Investinor

Publisert: 10.02.2022

Investinor fikk i 2021 sitt tredje beste resultat før kostnader siden oppstarten. Porteføljebedriftene ble tilført nesten fire milliarder kroner i frisk kapital.

Fjorårets bruttoavkastning endte på 173,4 millioner kroner. Resultatet skyldes en kombinasjon av sterk utvikling i aksjemarkedet og solid verdiutvikling for våre fondsinvesteringer.

– 2021 var preget av rekordhøy aktivitet og solid avkastning. Vi gjennomførte en transaksjon omtrent hver andre arbeidsdag, og var med på å tilføre bedriftene nesten fire milliarder kroner i frisk kapital. Dette gjør at porteføljebedriftene våre vil komme styrket ut av koronakrisen. Vi er godt fornøyde med at vi bidrar til å skape verdier og bærekraftig omstilling i en krevende tid. Det er nå vi bygger morgendagens næringsliv, sier administrerende direktør Terje Eidesmo.

God utvikling for fondsinvesteringer

Investinor forvalter seks milliarder kroner som investeres på kommersielle vilkår i norske vekstselskaper gjennom direkteinvesteringer eller ulike fond. Ved utgangen av 4. kvartal 2021 består investeringsporteføljen av 79 selskaper og 15 fond. Investinor forvalter i tillegg statens interesser i såkornfond- og presåkornordningen.

Fonds- og matcheinvesteringer, et nytt område som Investinor fikk ansvar for så sent som våren 2020, bidrar sterkt til resultatet. Av en tildeling på vel 1,3 milliarder kroner er 525 millioner allerede investert i fond eller direkte i selskap sammen med private investorer, såkalte matcheinvesteringer.

– Investinor har bygd opp en effektiv organisasjon for å investere i lovende norske selskaper. Det gjorde at vi kunne handle raskt da muligheten bød seg. Treffsikre investeringer fra fondsteamet vårt har allerede gitt resultater, sier Eidesmo.

Venturefondet SNÖ True North hadde sterkest utvikling av de unoterte eiendelene i fjor, mens børsnoterte poLight steg mest i verdi totalt sett. Netto avkastning i 2021, målt ved ROI (driftsresultat/investeringsporteføljen), var 2,5 % for Investinor totalt sett.

Resultatet før skatt endte på 108,2 millioner kroner i 2021 mot 427,8 millioner kroner i 2020. Hovedforklaringen til endringen er store salgsgevinster i 4. kvartal 2020.

Det samlede resultatet for de siste tre årene summerer seg til 755,5 millioner kroner før skatt.

Investerte for 691 mill. kr

Investinor investerte for totalt 691 millioner kroner i 2021, fordelt på 36 selskaper innenfor direktemandatet og 29 fonds- og matcheinvesteringer. Dette tilførte bedriftene totalt 3,87 milliarder kroner, hvorav 712 millioner kroner kom fra utenlandske investorer. Vår andel utgjorde i underkant av 18 prosent.

– En krone fra Investinor tilfører bedriften nesten fem. Det viser at vi, sammen med private investorer, kan tilføre lovende bedrifter både kapital og kompetanse på en svært effektiv måte. Det bidrar til å skape positive ringvirkninger over hele landet og gir grunn til optimisme for fremtidig verdiskapning og omstilling i norsk næringsliv, sier Eidesmo.

Bærekraft sentralt

I 2021 investerte Investinor blant annet i Kezzler AS, Dagens AS og Store Norske Elementfabrikker AS. Selv om bedriftene er svært ulike, har de til felles at bærekraft er en sentral del av deres forretningsmodell.

– Morgendagens næringsliv er et bærekraftig næringsliv. Våre porteføljebedrifter utvikler løsninger som kan akselerere det grønne skiftet, men trenger kapital for å lykkes. Tilgang på risikokapital er avgjørende for å nå målet om nye arbeidsplasser, økt eksporten og teknologiutvikling som kutter utslipp, sier Eidesmo.

Siden Investinor fikk mandatet for aktive direkteinvesteringer i 2008, er porteføljeselskaper tilført 14,7 milliarder kroner i ny kapital, hvorav 4,1 milliarder kroner (28,1 prosent) fra Investinor og 10,6 milliarder kroner (71,9 prosent) fra øvrige eiere.

Kvartalsrapporten kan leses i sin helhet her: Investinor Delårsrapport 2021, 4. kvartal

– 2021 var preget av rekordhøy aktivitet og solid avkastning. Vi er godt fornøyde med at vi bidrar til å skape verdier og bærekraftig omstilling i en krevende tid. Det er nå vi bygger morgendagens næringsliv, sier administrerende direktør Terje Eidesmo

Investinor investerte for totalt 691 millioner kroner i 2021, fordelt på 36 selskaper innenfor direktemandatet og 29 fonds- og matcheinvesteringer. Dette var med på å tilføre bedriftene totalt 3,87 milliarder kroner.

Kontakt oss